Wycena DCF (Discounted Cash Flow) to metoda dochodowa wyceny przedsiębiorstwa, zgodnie z którą obecna wycena wartości firmy jest wyliczana na podstawie prognozowanych zdyskontowanych wolnych przepływów pieniężnych spółki. Zgodnie z tą metodą wartość firmy jest zgodna z wartością gotówki jaką wypracuje spółka w kolejnych okresach z uwzględnieniem czynnika ryzyka (odzwierciedlone w formie stopy dyskontowej). 

Finansowanie  / DCF  | Data opublikowania: 21 lis 2020 r. | Data aktualizacji: 25 gru 2021 r.

Pobierz model finansowy

✔ Wycena firmy metodą DCF

✔ 3 dashboardy KPI 

✔ 9 modułów analitycznych

  *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

  Wycena firmy

  W udostępnionym pliku znajduje się m.in.: prognoza rachunku zysków i start, wycena metodą DCF, sposób oszacowania zapotrzebowania na finansowanie, ocena opłacalności inwestycji, wyliczenie stopy zwrotu z inwestycji  IRR oraz okresu zwrotu z inwestycji. Podstawą do przygotowania powyższych analiz jest prognoza finansowa (prognoza rachunku zysków i strat, bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych biznesu).

  Cele wyceny przedsiębiorstwa

  Pozyskania finansowania dłużnego

  Opcje menedżerskie

  Metoda DCF

  Wśród dochodowych metod wycen przedsiębiorstw, metoda DCF jest najczęściej stosowaną. Wycena przedsiębiorstwa według metod dochodowych wynika ze zdolności biznesu do generowania nadwyżek przepływów pieniężnych w przyszłości. Z perspektywy inwestora wybrana firma jest warta tyle, co wartość przewidywanych nadwyżek finansowych jakie zostaną wypracowane przez dany biznes w kolejnych okres z uwzględnieniem czynnika ryzyka.

  Pośród metod dochodowych wyceny przedsiębiorstwa wyróżniam ich następujące rodzaje:

  ✔ Wycena metodą zdyskontowanych zysków – czyli suma zdyskontowanych zysków. Tutaj zakłada się, że stopa wzrostu jest stała, a przedsiębiorstwo ma możliwość nieograniczonego czasu funkcjonowania na rynku.

  ✔ Wycena metodą zdyskontowanych dywidend – czyli suma zdyskontowanych dywidend. Tutaj zakłada się stopę wzrostu dywidend w poszczególnych okresach czasu. Chyba że zdecydujemy się na wykorzystanie uproszczonego modelu wyceny firmy. Wtedy założymy, że stopa wzrostu dywidendy jest stała przy nieskończonej liczbie lat.

  ✔ Wycena spółki metodą DCF – w tym modelu wycena firmy opera się na zdyskontowanych na dzień przygotowania wyceny przyszłych wolnych przepływów pieniężnych, czyli gotówki jaką wypracuje biznes w kolejnych okresach funkcjonowania na rynku. Podstawą do zrealizowania tego rodzaju wyceny przedsiębiorstwa jest prognoza finansowa firmy / startupu w minimum dwu letnim horyzoncie czasu. W tej metodzie finalna wycena startupu / przedsiębiorstwa jest w dużym stopniu uzależniony od przyjętej stopy dyskonta, która może zostać przyjęta na poziomie oczekiwanej stopy zwrotu, średnioważonego koszt kapitału (WACC – obliczając ten wskaźnik, należy ustalić wagę kapitału własnego i obcego na podstawie ich wartości rynkowych) lub jako stopa składająca się z sumy zmiennych: poziomu inflacji, stopy referencyjnej oraz premii za ryzyko.

  Metoda DCF pozwala odpowiedzieć na pytanie jaka jest wycena przedsiębiorstwa / startupu na podstawie oceny kluczowych dla Inwestorów parametrów:

  ☑ oczekiwanej korzyści,

  ☑ oraz oszacowanemu ryzyku.

  Co więcej, ta metoda daje wyraźniejszy pogląd na możliwe do osiągnięcia w przyszłości dochody bądź ewentualne straty wygenerowane przez analizowany biznes. Pozwala to też przedstawić realistyczne oczekiwania, co do dochodów, które firma mogłaby osiągnąć przy założonym stopniu ryzyka.

  Metoda DCF ma nieograniczony zakres stosowania i jest najbardziej uniwersalną z przedstawionych w tym wpisie metod. Jednak trudność może sprawiać skomplikowana procedura obliczeniowa, która wymaga stosowania rozbudowanego arkusza kalkulacyjnego z powiązanymi ze sobą formułami. Z tego względu zastosowanie roboczych kalkulacji może doprowadzić do pojawienia się błędów trudnych do wykrycia, co może rzutować na błędny obraz ostatecznej wyceny firmy. Aby ograniczyć takie ryzyko warto skorzystać z gotowych rozwiązań, w których zostało przeprowadzonych setki wycen firm. Jednym z nich jest model finansowy CFO Business Partner.

  DCF jest najczęściej wykorzystywaną metodą wyceny biznesu przez Inwestorów. Na jej podstawie prowadzone są negocjacje umowy inwestycyjnej. Podstawą do  przygotowania wyceny metodą DCF jest model finansowy, odzwierciedlający z iście snajperską precyzją specyfikę biznesu w arkuszach excela.  

  Na bazie własnego doświadczenia w przygotowywaniu takich wycen mogę dodać, że im bardziej szczegółowy i dopasowany do specyfiki biznesu jest model finansowy w excelu, tym większą stanowi wartości nie tylko w kontekście skutecznego pozyskania finansowania, ale również narzędzia wykorzystywanego jako podstawa do podejmowania decyzji w biznesie.

  Metoda DCF etapy

  1⃣ Model biznesowy – zidentyfikowanie elementów modelu biznesowego wycenianej firmy.

  2⃣ Analiza mikrootoczenia – powiązania wynikające z działalności konkurentów lub współpracy z partnerami. Zachodzi tutaj zjawisko sprzężenia zwrotnego, które jest widoczne np. we wzroście lub spadku cen produktów czy usług oraz ich marż.

  3⃣ Analiza rynku – inaczej oceny sektora rynku, w którym przedsiębiorstwo prowadzi działalność. Jako kryterium warto przyjąć planowany całkowity wzrost wartości sprzedaży uczestników danego sektora. Prowadząc analizę rynku, należy określić obecną wartość sprzedaży oraz potencjał jej wzrostu w kolejnych okresach.

  4⃣ Model finansowy – przygotowanie narzędzia analitycznego w excelu, które będzie zawierało wszystkie kluczowe zmienne wpływające na kształtowanie się wyników finansowych firmy. 

  5⃣ Analiza finansowa – pomiar wielkości ekonomicznych, które przedstawiają stan majątkowo- kapitałowy, wyniki finansowe oraz sytuację finansową firmy. Analiza finansowa pozwala ocenić obecną kondycję finansową biznesu. Podczas sporządzania analizy finansowej należy szczególną uwagę zwrócić na: dynamikę przychodów, kosztów, wyniku netto oraz dokonać wielopłaszczyznowej analizy rentowności, efektywności gospodarowania majątkiem, płynności finansowej oraz sytuacji majątkowej. Następnym etapem pracy nad wyceną jest prognoza finansowa.

  6⃣ Prognoza finansowa w excelu zawierająca prognozowany rachunek zysków i start, bilans, rachunek przepływów pieniężnych biznesu wyliczone z wykorzystaniem wskaźników:

  • wskaźnik cyklu należności,
  • wskaźnik cyklu zapasów,
  • wskaźnik cyklu zobowiązań.

  Bez wątpienia jest to jedna z bardziej złożonych części wyceny firmy. Ten etap wymaga interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu finansów przedsiębiorstw, podatków, analizy wskaźnikowej, controllingu, znajomości złożonych formuł i funkcji excela.

  7⃣ Analiza wskaźników makroekonomicznych oraz analiza finansowa wyników konkurencji – podczas tego etapu zostają wypracowane zmienne mające wpływ na zakładaną stopę dyskonta do wykonania wyceny firmy metodą DCF.

  8⃣ Podsumowanie wyceny DCF – opis wyników wyceny oraz podsumowanie kluczowych założeń przyjętych do przygotowania wyceny przedsiębiorstwa.

  Pobierz model finansowy

  ✔ Wycena firmy metodą DCF

  ✔ 3 dashboardy KPI 

  ✔ 9 modułów analitycznych

   *Poprzez kliknięcie przycisku “Pobieram” wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w szczególności newsletterów, od Enterprise Startup. Każda komunikacja jaką do Ciebie skierujemy będzie zawierała opcję wycofania subskrypcji. Zgodę możesz również wycofać w każdym czasie poprzez wysłanie wiadomości na adres kontakt@enterprisestartup.pl.

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Enterprise Code sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-348), przy ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17. Dane osobowe przetwarzane będą w celu wysyłania informacji handlowych, w szczególności newslettera. Pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w Regulamin i Polityka prywatności.

   Dyrektor finansowy

   Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
   controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

   Krzysztof Janik

   Dyrektor finansowy na godziny

   Krzysztof_Janik_CFO

   Krzysztof Janik

   Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

   Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

   +12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

   +4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

   +65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

   FIRMA
   Enterprise Code Sp. z o.o.
   Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
   Biuro | Warszawa

   Zespół

   Partnerzy

   Oferty pracy

   Regulamin

   Polityka prywatności

   Mapa strony

   KONTAKT
   Krzysztof_Janik_CFO
   Krzysztof Janik
   Partner Zarządzający
   krzysztof.janik@enterprisestartup.pl