Inwestor finansowy to osoba, która angażuje swoje oszczędności w finansowanie firm w formie udziałowej lub dłużnej. Inwestorzy to najczęściej przedsiębiorcy przez lata rozwijający swój biznes, angażując czas, kapitał, zdrowie w jego rozwój, w efekcie gromadząc spore oszczędności. Do grona inwestorów należą również osoby, które przez lata pracy w korporacji zdobyły bagaż doświadczeń zawodowych i zgromadziły znaczne fundusze na inwestycje.

Finansowanie  / Inwestor  | Data opublikowania: 20 lis 2020 r. | Data aktualizacji: 20 lis 2020 r.

Autor

Pomagam przedsiębiorcom zarządzać finansami biznesu, który przetrwa pokolenia. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Przeprowadzę Cię krok po kroku przez etapy pozyskania finansowania od inwestorów. Wiem jak kluczowe jest pełne skoncentrowanie się na działaności operacyjnej biznesu. Moja rola będzie ukierunkowana z jednej strony na sprawnym pozyskaniu finansowania, a z drugiej strony na jak najmniejszym zaangażowaniu Twojego czasu w tym procesie.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny

Inwestor dla firmy

Jak inwestować pieniądze?

Inwestycje mogą mieć charakter udziałowy lub dłużny.  Inwestycje udziałowe dotyczą zaangażowania kapitału w zamian za objęcie udziałów lub akcji spółki. Z kolei inwestycje dłużne obejmują udzielenie finansowania w formie pożyczki, obligacji. Inwestorzy dokonują dywersyfikacji swoich inwestycji. W przypadku niepowodzenia w jednym przedsięwzięciu straty rekompensowane są z zysków wypracowywanych przez pozostałe inwestycje. Inwestorzy zazwyczaj nie ingerują w zarządzanie firmą, ani nie angażują się w jej funkcjonowanie. Oczekują natomiast cyklicznego prowadzenia relacji inwestorskich.

Relacje inwestorskie

Prowadzenie aktywnych relacji inwestorskich zwiększa zaufanie inwestorów do biznesu oraz przyczynia się do sprawniejszego pozyskania kolejnych rund finansowania. Relacje inwestorskie realizuję w ramach funkcji Dyrektora finansowego na godziny w formie:

✔ Aktualizacji prognoz finansowych

✔ Monitorowania płynności finansowej i szacowania zapotrzebowania na dodatkowe finansowanie

✔ Monitorowanie odchyleń między założeniami prognostycznymi, a tym faktycznie zrealizowanymi

✔ Analizę kosztów

✔ Kalkulację cen i kosztów oferowanych produktów/usług

✔ Ocenę wpływu konkretnego pracownika, inwestycji, zdarzenia na generowane przez biznes wyniki

✔ Ocenę rentowności usług/produktów

✔ Ocenę opłacalności planowanych inwestycji

✔ Bieżące raportowanie wskaźników KPI

Inwestorzy udziałowi

Inwestycje udziałowe dzielą się na różne typy w zależności od rodzaju przedsięwzięcia. Obejmują one udziały większościowe lub mniejszościowe w kapitałach własnych spółek.

Seed Capital (SC) – jeden z segmentów inwestycji equity polegający na finansowaniu przedsięwzięć w początkowym etapie rozwoju, tzn. od momentu powstania pomysłu o dużym potencjale wzrostu wartości w czasie. Fundusze seed capital (zwane inaczej funduszami zalążkowymi) inwestują w jednostki jeszcze przed ich formalnym założeniem i skupiają się na finansowaniu badań oraz dostosowywaniem pomysłu do przejścia w fazę komercjalizacji (fizycznym założeniu firmy i rozpoczęciu działalności gospodarczej).

Venture Capital (VC) – fundusze venture capital skupiają się na finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Inwestycje tego typu charakteryzują się średnio- i długoterminowym horyzontem czasu w podmioty niepubliczne o dużym, ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Środki pozyskane w ten sposób są przeznaczone między innymi na finansowanie: nowych produktów, technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, ekspansji na nowe rynki, wzmocnienie bilansu, zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowę kanałów dystrybucji, jak również przejęć. Zarówno w przypadku funduszy Seed Capital jak i Venture Capital wysokie ryzyko inwestycyjne wynikające z wczesnego stadium rozwoju podmiotu kompensowane jest wysoką oczekiwaną stopą zwrotu, której będzie oczekiwał potencjalny inwestor.

Do inwestycji udziałowych należą również:

Private Equity (PE) – dotyczą inwestycji w podmioty dojrzałe o ugruntowanej pozycji poszukujące źródeł finansowania na dalszy rozwój oraz konsolidację rynku. W odróżnieniu od funduszy Seed Capital i Venture Capital ryzyko inwestycyjne jest znacznie niższe, a posiadane przez spółkę obszerne track rekord (historia podmiotu) pozwala na przeanalizowanie dotychczasowych efektów zarządzania spółką, co skutkuje obniżoną oczekiwaną stopą zwrotu z inwestycji. Pozyskane środki przeznaczane są w głównej mierze na zwiększenie mocy produkcyjnych, rozwój kanałów dystrybucji oraz infrastrukturę. Inwestycje private equity nakierowane są na wzrost skali działalności danego podmiotu oraz poprawę jego rentowności.

Finansowanie społecznościowe (FS) – finansowanie przedsięwzięć we wczesnej fazie rozwoju przez szeroką społeczność wirtualną. W szerszym ujęciu dotyczy gromadzenia kapitału przez szeroką grupę indywidualnych inwestorów, którzy chcą wesprzeć Pomysłodawcę w rozwoju jego przedsięwzięcia biznesowego w zamian za określone świadczenie zwrotne. Tego typu finansowanie charakteryzuje się wykorzystaniem technologii teleinformatycznych oraz niższą barierą wejścia i lepszymi warunkami transakcyjnymi, niż ogólnodostępne na rynku.

Anioły Biznesu (BA) – przedsiębiorcy o dużym doświadczeniu zawodowym, który posiada znaczny majątek osobisty, który mogą zainwestować na okres 3-6 lat w przedsięwzięcia o wysokim poziomie ryzyka, oczekując w zamian ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji. Cechą charakterystyczną finansowania przedsięwzięć przez Aniołów Biznesu poza pozyskaniem kapitału jest wsparcie merytoryczne i dostęp do kontaktów biznesowych, niejednokrotnie bardziej wartościowe aniżeli wsparcia kapitałowe.

Jak inwestorzy oceniają Twój biznes?

Pierwsze wrażenie

Nigdy nie otrzymasz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie. Ocena dokonywana jest na podstawie przesłanych materiałów. One decydują o dalszych krokach.

Ograniczony czas

Inwestorzy przeznaczają 1-5 min na ocenę, czy Twój biznes będą dalej analizować.

Zespół

Inwestorzy poszukują zespołów zdeterminowanych do rozwoju biznesu oraz profesjonalnie przygotowanych do rozmów nad finansowaniem.

Kompletność informacji

Im więcej informacji i danych przygotujesz dla inwestorów, tym mniej czasu zaangażują na rozmowy co przyspieszy podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Jak pozyskać inwestora do firmy?

1 |

Ocena biznesu & wybór formy finansowania

Dokonuje oceny 5 obszarów biznesów uwzględniając 57 elementy z określoną wagą istotności. Na tym etapie wskazuje najbardziej odpowiednią formę finansowania firmy.

2 |

Warsztaty | Przygotowanie biznesu do pozyskania finansowania

Wypracowanie planu działań zwiększających wartość biznesu i atrakcyjność inwestycji w oczach Inwestorów. W podsumowaniu przedstawiam rekomendowany plan dziań, ukierunkowany na przyspieszenie pozyskania finansowania.

3 |

Model finansowy

Dostosowuję model finansowy w excelu do modelu biznesowego działalności oraz adaptuję zmienne mające wpływ na prognozowane wyniki finansowe biznesu.

4 |

Prognoza finansowa / wycena firmy

Wykorzystując predyspozycje analityczne, przekładam planowane działania i strategię rozwoju na prognozę finansową oraz wycenę firmy.

5 |

Pozyskanie finansowania

Ostatni etap, podczas którego zajmuję się operacyjnym pozyskaniem finansowania.

Anioły Biznesu kontakt – organizuje wideokonferencje z wybranymi inwestorami. Kluczowe informacje:

15 min – przedsiębiorca omawia prezentację inwestorską swojej firmy

30 min – sesja pytań & odpowiedzi z Aniołami Biznesu

2 dni – maksymalny czas na informację zwrotną od Inwestorów

1 miesiąc – optymalny czas finalizacji transakcji i przelania środków na konto od dnia prezentacji biznesu

Strategia pozyskania inwestora

Inwestor finansowy jest nie tylko kapitałodawcą biznesu, ale wytrawnym znawcą rynku, który wyławia najlepsze pomysły. Inwestycja w startup jest obarczona znacznym ryzykiem. Bazując na własnym doświadczeniu rekomenduje wykonanie poniższych działań celem zwiększenia atrakcyjności biznesu w oczach inwestora:

zweryfikowanie rynku

przeprowadzenie rozmów z potencjalnymi klientami i uzyskanie konstruktywnych wniosków z tych rozmów

zweryfikowanie, czy klienci są skłonni zapłacić za produkt/usługę

wykonanie makiety produktu/usługi w formie opisu, strony www, wizualizacji

analiza kosztów pozyskania klienta

określenie nakładów niezbędnych do poniesienia celem wykonania MVP (Minimum Viable Product)

Realizacja powyższych działań to niezbędne minimum do rozpoczęcia pracy nad pozyskaniem finansowania. W formie uzupełnienia przesyłam link do najczęściej otrzymywanych pytań pod hasło: startup.

Inwestorzy dokonują kompleksowej i wielopłaszczyznowej oceny startupu, na podstawie której podejmują decyzję o zainwestowaniu w startup. Poniżej przedstawiłem etapy poprzedzające podpisanie umowy inwestycyjnej i pozyskanie finansowania.

1. Wstępna analiza biznesu

Podczas wstępnej analizy inwestorzy szczególną uwagę zwracają na:

✎ zespół

✎ branża & wartość rynku

✎ model biznesowy | (np. SaaS, marketplace, HaaS)

✎ produkt | posiadanie makiety lub wizualizacji lub MVP produktu

✎ zapotrzebowanie na finansowanie | inwestorzy mają wypracowane nie tylko branże, ale również przedział kwoty inwestycji

Standardem w branży jest przekazanie inwestorowi w pierwszej kolejności materiału informacyjnego w formie teasera inwestycyjnego.

Pobierz teaser inwestycyjny

2. Szczegółowa analiza modelu finansowego i teasera

W przypadku pozytywnego odbioru przedstawionych informacji i ich weryfikacji inwestorzy zgłaszają chęć uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat biznesu takich jak:

✎ sposób wyliczenia zapotrzebowania na finansowanie

✎ ocena opłacalności inwestycji metodą NPV

✎ wycena startupu

✎ oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji

✎ okres zwrotu zainwestowanego kapitału

✎ opisu biznesu w formie biznes planu

Na tym etapie warto przygotować jak najwięcej informacji, co będzie świadczyło o wszechstronnej wiedzy na temat biznesu oraz będzie odzwierciedleniem profesjonalnego podejścia do pozyskania kapitał. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w biznes planie inne informacje należy przekazać w przypadku biznesu, a inne w przypadku startupu.

Pobierz model finansowy

3. Wycena firmy

Wycena firmy ma na celu określenie liczby udziałów / akcji jakie obejmie inwestora za określony wkład pieniężny. Przykład:

✎ Inwestor planuje zainwestować 1 000 000 PLN

✎ Wycena firmy wynosi 20 000 000 PLN

✎ Udział inwestora – w efekcie inwestor za swój wkład pieniężny obejmuje (1 000 000 / 20 000 000)= 5% udziałów w biznesie.

Metodą najczęściej wykorzystywaną do przeprowadzenia wyceny startupu jest metoda DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto). Do wykonania wyceny biznesu metodą DCF niezbędny jest model finansowy w excelu z prognozą finansową rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansu w okresie najbliższych 5 lat, gdzie najbliższe 2 lata przygotowywane są z miesięczną szczegółowością. Przygotowanie wyceny firmy może również wymagać przeprowadzenia analizy rynku, analizy finansowej oraz analizy wrażliwości.

Wycena firmy | Kompendium wiedzy

Wycena firmy przedsiębiorstwa startupu

4. Złożenie oferty / negocjacje / podpisanie umowy inwestycyjnej

Ostatnim etapem poprzedzającym uzyskanie finansowania od inwestora jest uzgodnienie warunków umowy inwestycyjnej przez obie strony. W umowie inwestycyjnej określane są m.in.: rola inwestora, praw i obowiązki każdej ze stron umowy, zadania konieczne do wykonania w ramach inwestycji, osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów w życie, cena za jaką inwestor nabywa akcje / udziały w spółce, osoby zasiadające w radzie nadzorczej spółki, zasad ewentualnego systemu opcji menedżerskich. W umowie zawarte są również warunki i możliwe drogi wyjścia z inwestycji.

Propozycja

Jeśli jesteś na etapie poszukiwania finansów dla swojej działalności i dodatkowo liczysz na wsparcie biznesowe, zapraszam do współpracy. Możesz liczyć na kompleksową pomoc, model finansowy w excelu, wykonanie oceny opłacalności inwestycji oraz przygotowanie długoletniej prognozy finansowej, czy też wycenę startupu. Wsparcie merytoryczne poprowadzę w oparciu o wypracowaną metodologie pozyskania finansowania.

Poniżej zamieszczam info na temat funduszy Venture Capital & Seed Capital działających w Polsce.

Autor

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

Narzędzia do pozyskania finansowania

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl