Polityka prywatności serwisu Enterprise Startup

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Usługi świadczone przez Enterprise Startup prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).

Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów Serwisu, niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży Materiałów, Usług oraz innych usług określonych w Regulaminie przez Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków (zwaną dalej „Administratorem”).

2. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów Serwisu.

3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 2

Kontakt z Administratorem

 

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na dedykowany adres e-mail: kontakt@enterprisestartup.pl

2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres: Enterprise Code sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30-348 Kraków.

§ 3

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:

 • niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Materiałów, Usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie),
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią),
 • w celu nawiązania współpracy w związku z zainteresowaniem ofertą Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowej,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),
 • wysyłania treści o charakterze edukacyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość podtrzymywania kontaktów z Klientami i dostarczania im wartościowej wiedzy z zakresu finansów, kontrolingu),
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail),
 • marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora),
 • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).
 • oferowania usług partnerów biznesowych, w tym celu przetwarzamy wyłącznie dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, tj. na podstawie 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na rozwoju działalności, możliwości oferowania usług partnerów biznesowych,
  • monitorowania i egzekwowania przestrzegania warunków korzystania ze strony internetowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnieniu funkcjonalności strony internetowej;
  • administrowania i zarządzania stroną internetową, w tym potwierdzania tożsamości oraz zapobiegania uzyskaniu dostępu przez osoby nieupoważnione – prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymaniu stabilności strony internetowej oraz zapewnieniu cyberbezpieczeństwa osobom odwiedzającym stronę;
 • agregowania danych w celu prowadzenia analiz, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes w postaci prowadzenia działań mających na celu ulepszenie działania strony internetowej;

2. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.

§ 4

Odbiorcy danych

 

1. Administrator w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.

2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane, podmiotom będącym operatorami usług płatności drogą elektroniczną, firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, takie jak: poczta e -mail, oprogramowanie biurowe, księgowość elektroniczna czy podpis elektroniczny, instytucje finansowe, podmioty dostarczające narzędzia marketingu internetowego, partnerom biznesowym, których usługi prezentowane są w Serwisie, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

3. Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych wyżej odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.

4. W związku z tym, iż Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads, Google Suite, Google Search Console, Facebook Ads, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).

5. Dane osobowe będą również przekazywane do państwa trzeciego (Japonia) na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej nr 2019/419 z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony).

§ 5

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wobec powyższego mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@enterprisestartup.pl

2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

§ 6

Czas przetwarzania danych osobowych

 

1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.

2. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy dane przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.

3. W zakresie złożonej reklamacji do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.

4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, bądź ustania prawnie uzasadnionego interesu, na jakim oparty jest dany proces przetwarzania danych..

5. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

§ 5

Pliki cookies

 

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

2. Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.

3. Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:

 • Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies stałe – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.

4. Administrator wykorzystujemy pliki cookies w celu:

 • uwierzytelniania Klienta w Serwisie i utrzymania sesji Klienta,
 • tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych naszego Serwisu pozwalających optymalizowanie jego użyteczności,
 • wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym facebook.com,
 • dostarczenia Klientom Serwisu, spersonalizowanych treści reklamowych,
 • konfiguracji i dostosowania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. rozpoznanie urządzenia Klienta, analiza i badanie oglądalności, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta),
 • zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.

5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, co może mieć jednak wypływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa.

6. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies poczytuje się za zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na komputerze.

7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Administrator korzysta także z zewnętrznego oprogramowania analitycznego, w tym Google  Analytics oraz Google Ads, Facebook Ads umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach.  Dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany i zbiorczy. Oznacza to, że nie identyfikują osób odwiedzających stronę Serwisu. Administrator gromadzi tylko takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, IP oraz domenę, dane geograficzne.

9. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google – właściciela narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, więc zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach przez Google Analytics oraz Google Ads: ( https://policies.google.com/privacy?hl=pl ).

§ 6

Źródło danych

 

1. Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z korzystaniem z Serwisu oraz z usług świadczonych przez Administratora pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. lub od pracodawcy/podmiotu, które reprezentuje osoba fizyczna. Od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna możemy otrzymać dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, miejsca pracy, stanowiska lub zakresu obowiązków.

2. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Zlecenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.

Data wejścia w życie Regulaminu oraz Polityki prywatności: 24 września 2019 r.. Data aktualizacji Polityki prywatności: 16 listopada 2020 roku (treść zaznaczona jasnoszarym kolorem). 

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl