Regulamin świadczenia przez Enterprise Startup usług oraz sprzedaży materiałów drogą elektroniczną

§ 1

Definicje

 

Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia za wyjątkiem soboty, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy.
Klient – osoba fizyczna posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, który korzysta z Serwisu lub Usług w sprawach zawodowych lub zarobkowych.
Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu Materiału w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z treścią art. 221 Kodeksu cywilnego).
Kontakt – Enterprise Startup i Klient, czy też Konsument mogą porozumiewać się następującymi sposobami: (a) drogą elektroniczną pod adresem e-mail krzysztof.janik@enterprisestartup.pl lub kontakt@enterprisestartup.pl lub przez wykorzystanie danych znajdujących się w stopce strony internetowej www.enterprisestartup.pl, (b) telefonicznie pod numerem: 504 230 262, (c) listownie na adres siedziby Enterprise Startup.
Enterprise Startup – wykonawca Usług oraz sprzedawca Materiałów tj. Enterprise Code spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (kod pocztowy: 30-348), ul. Bobrzyńskiego 29 lok.17 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000538307, której akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla m.Krakowa w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zidentyfikowaną nadanym jej numerem statystycznym REGON 360613637, kapitał zakładowy: 5.000 zł
Strony – Klient, Enterprise Startup, Konsument
Serwis – serwis internetowy Enterprise Startup dostępny na stronie internetowej www.enterprisestartup.pl, którego właścicielem jest Enterprise Code Sp. z o.o.
Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów, Konsumentów; Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu.
Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego, dostępny pod adresem: http://enterprisestartup.pl/regulamin/, stanowiący ogólne warunki Umowy zawieranej między Stronami w celu wykonania Usługi, sprzedaży Materiału.
Zlecenie – dokument uzgodniony przez Strony mailowo, określający szczególne warunki Usługi.
Umowa – umowa o świadczenie Usługi, sprzedaż Materiałów zawarta pomiędzy Klientem a Enterprise Startup, na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Materiał – treść cyfrowa, którą Klient może nabyć od Enterprise Startup za pośrednictwem Serwisu m.in. artykuł, poradnik, arkusz kalkulacyjny, wzór dokumentu. Materiał przybiera postać pliku elektronicznego, którego for-mat zależny jest od zawartości Materiału.
Usługa – wykonanie narzędzi analitycznych w excelu, raportów zarządczych, prezentacji biznesowych oraz przeprowadzenie konsultacji w ramach zapotrzebowania zgłoszonego przez Klienta drogą elektroniczną, na podstawie informacji uzyskanych od Klienta oraz zasad określonych w Regulaminie.
Usługi – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Enterprise Startup, chyba że z treści Regulaminu wynika inaczej.

§ 2

Postanowienia ogólne

 

1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, sprzedaży Materiałów, Usług, reguluje prawa i obowiązku Stron oraz stanowi ogólne warunki Umów. Wszelkie zlecenie wykonania Usługi Enterprise Startup dokonane za pomocą środków porozumiewania się na odległość, podlega warunkom niniejszego Regulaminu, chyba że Strony ustanowią szczególne warunki.
2. Warunkiem korzystania z jakichkolwiek usług jest zapoznanie się z Regulaminem i jego akceptacja. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawarciem Umowy na stronie Serwisu, a także na żądanie Klienta w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego.
3. Korzystanie z Serwisu po stronie Klienta jest obligatoryjnie związane z koniecznością spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych: urządzenie musi posiadać dostęp do sieci Internetowej, zainstalowanie i zaktualizowanie wersji przeglądarki internetowej Internet Explorer, Chrome, FireFox, Opera, Safari z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail).
4. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
5. Informacje zawarte w Serwisie nie są ofertą w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

§ 3

Świadczenie Usług

 

1. Zlecenie wykonania Usługi przez Klienta następuje poprzez kontakt telefoniczny lub elektroniczny. Świadczenie Usługi jest płatne z góry, chyba że Strony postanowią inaczej.
2. Celem przekazania zlecenia wykonania Usługi oraz poprawnego jej wykonania przez Enterprise Startup, Klient powinien przedstawić w sposób wyczerpujący wszelkie niezbędne zagadnienia biznesowe, zaś w razie wątpliwości wykonawcy Usługi Klient powinien niezwłocznie doprecyzować zagadnienia wskazane w zapytaniu. Przyjęcie Usługi do realizacji jest uzależnione od udzielenia przez Klienta wszelkich potrzebnych i wymaganych informacji.
3. Po doprecyzowaniu istotnych szczegółów Usługi, Enterprise Startup przedstawia Klientowi dokument Zlecenia stanowiący szczególne warunku Umowy.
4. Przedstawienie Klientowi gotowego dokumentu Zlecenia, zawierającego co najmniej wycenę wynagrodzenia za Usługę, sposób i termin zapłaty oraz czas realizacji Usługi, stanowi ofertę Enterprise Startup ważną przez 30 (trzydziestu) Dni Roboczych. Klient przyjmuje ofertę, wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu, poprzez uiszczenie ustalonego przez Strony wynagrodzenia na rzecz Enterprise Startup. Jeżeli w wyznaczonym terminie Klient nie dokona płatności na rzecz Enterprise Startup, wówczas Zlecenie jest anulowane przez Enterprise Startup, chyba że Strony postanowią inaczej.
5. Umowa o świadczenie Usługi zostaje zawarta między Stronami w chwili przyjęcia oferty przez Klienta poprzez akceptację warunków Umowy drogą elektroniczną.
6. Przesłanie przez Klienta potwierdzenia wykonania przelewu na adres e-mail osoby prowadzącej Zlecenie lub powzięcie przez tę osobę informacji o uiszczeniu wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, jest momentem przyjęcia Zlecenia do realizacji przez wykonawcę.
7. Klient godząc się na wycenę wynagrodzenia, upoważnia Enterprise Startup do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy oraz do wystawienia e-faktury. Na żądanie Klienta wystawiana jest faktura papierowa.
8. Jeżeli Klient w terminie 14 (czternastu) Dni roboczych nie uiści wynagrodzenia określonego w ofercie, Enterprise Startup anuluje ofertę, chyba że Strony postanowią inaczej.
9. Usługa wykonywana jest poprzez przesłanie plików w formie załącznika do wiadomości elektronicznej, wysłanej na adres poczty e-mail wskazanej przez Klienta w Zleceniu.

§ 4

Zakup Materiału

 

1. Zakupu Materiału może dokonać wyłącznie Klient, który posiada miejsce zamieszkania lub miejsce siedziby na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Klient może dokonać zakupu Materiału poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Serwisu. Klient może mieć do wyboru kilka wariantów Materiału w różnych cenach. Podane ceny są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).
3. Po dokonaniu wyboru, Klient powinien przejść do procedury płatności poprzez kliknięcie w przycisk ,,Płacę teraz z PayU”, w wyniku czego zostanie przekierowany na stronę operatora płatności.
4. Płatność realizowana jest za pośrednictwem serwisu payU.pl, którego właścicielem i operatorem jest PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444
5. Dostępne metody płatności to szybki przelew elektroniczny i płatność kartą.
6. Z chwilą skutecznego dokonania płatności, między Klientem a Enterprise Startup zawarta zostaje umowa o dostarczenie treści cyfrowej w postaci wybranego przez Klienta Materiału, a Klientowi wyświetlona zostaje strona z potwierdzeniem zakupu.
7. Zakupiony przez Klienta Materiał zostanie przesłany do klienta w ciągu 48 godzin od dokonania transakcji na wskazany przez Klienta podczas transakcji adres e-mail.

§ 5

Korzystanie z Materiału

 

1. Materiał stanowi treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
2. Do prawidłowego korzystania z Materiału wystarczające jest posiadanie przez Klient standardowego systemu operacyjnego, programu Adobe Acrobat Reader oraz pakietu oprogramowania biurowego Microsoft Office lub jego odpowiedników (Libre Office, Open Office).
3. W przypadku, gdy Klient nie jest w stanie uruchomić pliku obejmującego zakupiony Materiał, proszony jest o kontakt z Enterprise Startup pod adresem krzysztof.janik@enterprisestartup.pl.
4. W ramach umowy zawartej zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu, Enterprise Startup dostarcza Klientowi jedynie treść cyfrową w postaci zakupionego przez Klienta Materiału. Enterprise Startup nie świadczy na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Materiału, a w szczególności nie udziela Klientowi jakiejkolwiek pomocy doradczej w tym zakresie. Klient może zapewnić sobie pomoc Enterprise Startup w tym zakresie w ramach odrębnego porozumienia z Enterprise Startup i na warunkach ustalonych indywidualnie z Enterprise Startup.

§ 6

Prawa autorskie i pokrewne

 

1. W przypadku, gdy rezultat usług świadczonych przez Enterprise Startup ma charakter twórczy w rozumieniu przepisów prawa autorskiego, Enterprise Startup w ramach wynagrodzenia otrzymywanego udzieli Konsumentowi, niewyłącznej, nieprzenoszalnej licencji do stworzonych Materiałów.
2. Konsument nabywa licencję począwszy od dnia otrzymania przez Enterprise Startup całości wynagrodzenia z tytułu świadczonej usługi, w ramach której doszło do powstania Materiału, oraz obejmuje korzystanie z Materiału na wszystkich wskazanych z niniejszym paragrafie polach eksploatacji.
3. Konsument zobowiązuje się do nienaruszania przysługujących Enterprise Startup praw i do przestrzegania przepisów ustawy.
4. Licencja zostaje udzielona wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
a. w zakresie utrwalania Materiału – zapisanie w pamięci serwera lub komputera, utrwalanie na papierze,
b. w zakresie zwielokrotniania utworu – wytwarzanie egzemplarzy Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
c. w zakresie rozpowszechniania Materiału – udostępnienie, wyświetlenie utworu firmom współpracującym, inwestorom, instytucjom finansowym,
d. w taki sposób i w takim zakresie, aby było możliwe niezakłócone i swobodne korzystanie z Materiału przez Enterprise Startup wyłącznie ramach wewnętrznych potrzeb.
5. Konsument nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (zakaz sublicencjonowania).
6. Konsumentowi przysługuje prawo do korzystania z Materiału przez czas nieograniczony oraz na terytorium całego świata (licencja nieograniczona terytorialnie).
7. Konsument ma prawo dokonywania modyfikacji, zmian w Materiale wyłącznie w zakresie niezbędnym do swobodnego korzystania z Materiału dla jego wewnętrznych potrzeb.
8. Konsument zobowiązuje się, że ani sam ani poprzez jakąkolwiek inną jednostkę czy inną osobę trzecią: nie pozwoli na dostęp do Materiału innych podmiotom spoza grona uprawnionych, nie zbędzie, nie odda w najem, podnajem, nie odda w dzierżawę i poddzierżawę, leasing, do używania oraz w inną formę korzystania lub władania osobom trzecim, nie dokona modyfikacji, zmiany, łącznia ani tworzenia prac pochodnych na ich podstawie dla celów innych niż wewnętrzne potrzeby Konsumenta, nie będzie kopiował i powielał Materiału dla celów innych niż wewnętrzne potrzeby Konsumenta, nie będzie zmieniał ani usuwał jakichkolwiek oznaczeń lub komunikatów dotyczących autorskich praw osobistych.
9. W przypadku naruszenia postanowień dotyczących licencji określonych w niniejszym paragrafie Enterprise Startup ma prawo wypowiedzieć licencję ze skutkiem natychmiastowym, po uprzednim pisemnym wezwaniu Konsumenta do zaprzestania naruszeń w terminie 7 dni.

§ 7

Odstąpienie od umowy

 

1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej z Enterprise Startup umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Enterprise Startup o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
2. Jeśli w toku zakupu Materiału Klient wyraził zgodę na wykonanie umowy i dostarczenie mu treści cyfrowej w postaci wybranego Materiału przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient traci prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Enterprise Startup.

§ 8

Reklamacje

 

1. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionego Materiału lub samego procesu zakupowego opisanego w § 3,4 Regulaminu.
2. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres poczty elektronicznej Enterprise Startup, tj. krzysztof.janik@enterprisestartup.pl.
3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Enterprise Startup wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
4. Enterprise Startup ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tej reklamacji Enterprise Startup.

§ 9

Ochrona danych osobowych

 

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Wykonawca Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych i w celu realizacji praw zapraszamy do kontaktu pod adresem mailowym: kontakt@enterprisestartup.pl lub Enterprise Code sp. z o.o., adres siedziby ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30-348 Kraków.
3. Dane osobowe Klientów przetwarzane będą w celu:
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Materiałów, Usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią),
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),
 • wysyłania treści o charakterze edukacyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość podtrzymywania kontaktów z Klientami i dostarczania im wartościowej wiedzy z zakresu finansów, kontrolingu),
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail),
 • marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora),
 • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).
4. W związku z przetwarzaniem przez Enterprise Code sp. z o.o. danych osobowych Klientów, mają oni prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@enterprisestartup.pl
5. W pozostałym zakresie zasady przetwarzania danych zostały określone w Polityce Prywatności, znajdującej się poniżej. Polityka prywatności zawiera w szczególności zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie, w tym informacje na temat podstaw i celów przetwarzania danych osobowych, okresów przetwarzania danych osobowych, odbiorców danych a także praw osób, których dane dotyczą. Znajdują się tam również informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.

§ 10

Postanowienia końcowe

 

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony z ważnych przyczyn technicznych (modernizacja Serwisu i zmiana świadczenia usług), organizacyjnych (restrukturyzacja Enterprise Startup) lub prawnych (zmiana powszechnie obowiązującego w Polsce prawa). Regulamin wchodzi w życie 14 dni od dnia jego ogłoszenia na Serwisie. Klienta obowiązuje Regulamin w brzmieniu z dnia, w którym zlecił wykonanie Usługi.
3. W razie sporu z Enterprise Startup, Klient może zwrócić się również o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego (skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów tzw. ADR). W tym celu należy dostarczyć do Enterprise Startup, w zależności od woli Klienta, wniosek o mediację lub wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Szczegółowe informacje dotyczące dostępu do tych procedur dostępne są u organów je prowadzących, w tym na stronach internetowych, które one prowadzą. W pozostałych przypadkach, określając właściwość miejscową sądu kierować się należy regułami określonymi w ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 101 z późn. zm.). Spory powstałe pomiędzy Enterprise Startup a Klientem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Enterprise Startup.
4. Polityka Prywatności, znajdująca się poniżej, stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.
Data wejścia w życie Regulaminu: 24 września 2019 r.

Polityka prywatności serwisu Enterprise Startup

Dane osobowe Klientów przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
Usługi świadczone przez Enterprise Startup prowadzone są również z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123).
Definicje pojęć użytych w niniejszej Polityce prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie.

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1. 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych Klientów Serwisu, niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży Materiałów, Usług oraz innych usług określonych w Regulaminie przez Enterprise Code sp. z o.o. z  siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30 – 348 Kraków (zwaną dalej „Administratorem”).
2. 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi źródła obowiązków dla Klientów Serwisu.
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą oraz stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiednią i adekwatną do zagrożeń ochronę przetwarzanych danych osobowych.

§ 2

Kontakt z Administratorem

 

1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt mailowy  na dedykowany adres e-mail: kontakt@enterprisestartup.pl
2. Można również przesłać do nas wiadomość, prośbę czy żądanie na nasz adres: Enterprise Code sp. z o.o., ul. Bobrzyńskiego 29 lok. 17, 30-348 Kraków.

§ 3

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 

1. Administrator może przetwarzać dane osobowe Klienta w następujących celach:
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży Materiałów, Usług, w tym świadczenia usług drogą elektroniczną tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (obowiązek prawny),
 • niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy na usługi świadczone przez Administratora danych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy, w tym czynności zmierzające do zawarcia umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ułatwienie realizacji umowy poprzez komunikację z osobami kontaktowymi wskazanymi w umowie),
 • obsługi procesu składanych reklamacji, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek prawny),
 • udzielania odpowiedzi na wiadomości e-mail, pytania, zapytania ofertowe i kontaktowania się w tym celu tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość reakcji na otrzymaną wiadomość, udzielenia odpowiedzi zgodnie z jej treścią),
 • w celu nawiązania współpracy w związku z zainteresowaniem ofertą Administratora, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest nawiązywanie i utrzymywanie relacji biznesowej,
 • dochodzenia roszczeń lub obrony praw, jako realizacja prawnie uzasadnionego interesu Administratora tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO,
 • wypełniania obowiązków względem organów podatkowych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
 • prowadzenia badań statystycznych, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest ulepszanie działania Serwisu umożliwienie dopasowania go do potrzeb Klienta),
 • wysyłania treści o charakterze edukacyjnym tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość podtrzymywania kontaktów z Klientami i dostarczania im wartościowej wiedzy z zakresu finansów, kontrolingu),
 • wysyłania treści o charakterze marketingowym – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłki informacji handlowej w związku z wyrażeniem przez Klienta zgody z ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażoną poprzez działanie wyraźnie potwierdzające jakim jest pozostawienie adresu e-mail),
 • marketingu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest możliwość wysyłania spersonalizowanych reklam internetowych produktów i usług Administratora),
 • usprawnienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz archiwizacji dokumentów tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora jakim jest przechowywanie dokumentacji, sprawniejsze i efektywniejsze prowadzenie działalności).
2. Każdorazowo cel i podstawa przetwarzania danych osobowych przez Administratora wynika z działań podejmowanych przez Klienta w Serwisie.

§ 4

Odbiorcy danych

 

1. Administrator w celu prawidłowej realizacji zawieranych umów sprzedaży oraz w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta z usług podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje bezpieczeństwa danych osobowych, w tym poprzez wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
2. Państwa dane osobowe mogą być przekazane, podmiotom będącym operatorami usług płatności drogą elektroniczną, firmy świadczące usługi hostingu strony internetowej, podmioty świadczące usługi wsparcia działalności biznesowej Administratora, takie jak: poczta e -mail, oprogramowanie biurowe, księgowość elektroniczna czy podpis elektroniczny, instytucje finansowe, podmioty dostarczające narzędzia marketingu internetowego, a także organom państwowym i innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
3. Nie zawsze powierzenie lub udostępnienie danych osobowych następuje do wszystkich wymienionych wyżej odbiorców. Administrator przekazuje dane tylko wtedy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania danego celu przetwarzania i wyłącznie w niezbędnym zakresie.
4. W związku z tym, iż Serwis korzysta z narzędzi Google Analytics, Google Ads, Google Suite, Google Search Console, Facebook Ads, Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane do państwa trzeciego (tj. państwa, które nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) – Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podstawą prawną przekazania danych jest art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony, którą jest Tarcza Prywatności UE-USA).
5. Dane osobowe będą również przekazywane do państwa trzeciego (Japonia) na podstawie art. 45 ust. 1 RODO (decyzja Komisji Europejskiej nr 2019/419 z dnia 23 stycznia 2019 r. stwierdzająca odpowiedni poziom ochrony).

§ 5

Prawa osoby, której dane dotyczą

 

1. RODO określiło szereg praw, które przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Wobec powyższego mają Państwo prawo do:
 • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na przesłance prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO,
 • wycofania zgody, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. W celu wycofania zgody prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@enterprisestartup.pl
2. W celu realizacji powyżej wskazanych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem w sposób wskazany w części „Kontakt z Administratorem”.

§ 4

Czas przetwarzania danych osobowych

 

1. Czas przez jaki będziemy przetwarzać Państwa dane uzależniony jest od celu, w jakim dane zostały zebrane i podstawy prawnej, na której dany cel został oparty.
2. W zakresie celu opartego na wykonaniu umowy będziemy dane przetwarzać dane przez czas wykonywania praw i obowiązków wynikających z łączącego stosunku prawnego, a po tym czasie przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.
3. W zakresie złożonej reklamacji do czasu jej rozpatrzenia, a w przypadku dochodzenia roszczeń i/lub obrony praw do momentu rozstrzygnięcia sporu, z uwzględnieniem właściwych terminów przedawnienia roszczeń.
4. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu – do czasu wniesienia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
5. Jeżeli Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody, możemy je przetwarzać do momentu cofnięcia zgody.

§ 5

Pliki cookies

 

1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.
2. Pliki cookies to dane informatyczne (pliki tekstowe), zapisywane przez nasze serwery na urządzeniu końcowym użytkownika (np. laptopie, komputerze, telefonie), które to mogą zostać odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tym urządzeniem końcowym.
3. Serwis wykorzystuje poniższe pliki cookies:
 • Cookies sesyjne – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika jedynie do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci urządzenia.
 • Cookies stałe – pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika do momentu usunięcia lub zmiany ustawień. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia.
4. Administrator wykorzystujemy pliki cookies w celu:
 • uwierzytelniania Klienta w Serwisie i utrzymania sesji Klienta,
 • tworzenia statystyk pozycjonowania w przeglądarkach internetowych naszego Serwisu pozwalających optymalizowanie jego użyteczności,
 • wykorzystania funkcji interaktywnych za pomocą serwisów społecznościowych, w tym facebook.com,
 • dostarczenia Klientom Serwisu, spersonalizowanych treści reklamowych,
 • konfiguracji i dostosowania zawartości strony Serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika (np. rozpoznanie urządzenia Klienta, analiza i badanie oglądalności, zapamiętanie ustawień wybranych przez Klienta),
 • zwiększenia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu.
5. Każdy użytkownik może zmienić ustawienia dotyczące ciasteczek w używanej przez siebie przeglądarce, w tym zupełnie wyłączyć możliwość ich zapisywania, co może mieć jednak wypływ na niektóre funkcjonalności Serwisu. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki cookies korzystając z dostępnych funkcji 
w przeglądarce internetowej, której używa.
6. Brak zmiany ustawień przeglądarki lub wyłączenia możliwości zapisywania plików cookies poczytuje się za zgodę na ich zapisywanie i przechowywanie na komputerze.
7. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
8. Administrator korzysta także z zewnętrznego oprogramowania analitycznego, w tym Google  Analytics oraz Google Ads, Facebook Ads umożliwiającego zbieranie danych o użytkownikach.  Dane przetwarzane są w sposób zanonimizowany i zbiorczy. Oznacza to, że nie identyfikują osób odwiedzających stronę Serwisu. Administrator gromadzi tylko takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis, sposób zachowania się na stronie, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, IP oraz domenę, dane geograficzne.
9. Administrator nie odpowiada ze przetwarzanie danych przez firmę Google – właściciela narzędzia analitycznego Google Analytics oraz Google Ads, więc zaleca zapoznanie się z polityką ochrony prywatności firmy Google, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach przez Google Analytics oraz Google Ads: ( https://policies.google.com/privacy?hl=pl ).

§ 6

Źródło danych

 

1. Dane osobowe, które przetwarzane są w związku z korzystaniem z Serwisu oraz z usług świadczonych przez Administratora pozyskujemy co do zasady bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą. lub od pracodawcy/podmiotu, które reprezentuje osoba fizyczna. Od pracodawcy/podmiotu, który reprezentuje osoba fizyczna możemy otrzymać dane w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail, telefonu, miejsca pracy, stanowiska lub zakresu obowiązków.
2. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa regulujących kwestie związane z realizacją umów, w tym przepisów Kodeksu cywilnego oraz prawa podatkowego. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do zawarcia umowy. Jeżeli odmówisz podania swoich danych nie będziemy mogli zrealizować Zlecenia.

§ 7

Postanowienia końcowe

 

Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony danych osobowych obowiązujących u innych administratorów. Administrator jednak zaleca aby po przejściu na inne strony zapoznać się z funkcjonującymi na nich politykami prywatności.
Data wejścia w życie Regulaminu oraz Polityki prywatności: 24 września 2019 r.
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl