Słowo klucz do opracowania idealnej strategii inwestycyjnej to… dywersyfikacja. Do zapamiętania! W uproszczeniu można ją opisać jako dobór instrumentów do portfela inwestycji w taki sposób, aby uzyskać ponadprzeciętną, oczekiwaną stopę zwrotu. Przy dywersyfikacji portfela inwestycji warto zapamiętać dwie złote zasady inwestowania:

ZASAD 1⃣ Nigdy nie trać pieniędzy

ZASAD 2⃣ Zawsze pamiętaj o pierwszej zasadzie

Budowa struktury portfela inwestycji z instrumentów o różnej klasie ryzyka świetnie przedstawia powiedzenie: „Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka”. Skoro już wiesz, jak ważna jest dywersyfikacja inwestycji, przejdźmy do kolejnej niezwykle istotnej części – odpowiedzi na pytanie: W co warto inwestować pieniądze?

Stworzyłem Kompendium Wiedzy o Inwestowaniu 2022! Wierzę, że rozpowszechnianie wiedzy, transparentność i dostęp do informacji mogą tylko pomóc w rozwoju rynku i ochronie wszystkich jego uczestników. Sam jestem aktywnym inwestorem i dostrzegam potrzebę edukacji rynku. Jednocześnie chcę rozbudowywać społeczność inwestorów i przedsiębiorców. Spojrzenie na swój biznes oczami inwestora również stanowi wartościowe doświadczenie!

Inwestowanie  / W co inwestować pieniądze?  | Data opublikowania: 12 paź 2020 r. | Data aktualizacji: 1 sty 2022 r.

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Formy inwestowania

Inwestycje rzeczowe

Skoro już wiesz, jak inwestować pieniądze, przyszedł czas, abyś dowiedział się w co inwestować pieniądze. Stworzyłem zestawienie form inwestowania.

Inwestycje o stałej stopie zwrotu

Lokaty

Wpłacenie pieniędzy na bankową lokatę to chyba jedna z najczęstszych, śmiem twierdzić, że najstarszych i najbardziej konserwatywnych form inwestowania. Zwykle banki oferują tę formę lokowania wolnej gotówki.

Inwestowanie w pożyczki społecznościowe

To dość nietypowy sposób inwestowania niewielkich kwot. Za pośrednictwem specjalnych serwisów internetowych, pożyczasz innym osobom małe sumy pieniędzy. Pożyczkobiorcy spłacają je z odsetkami – odsetki są Twoim zyskiem.

Inwestowanie w pożyczki korporacyjne

W tej formie inwestowania udzielasz pożyczki firmie na czas określony. Jeśli wspólnie z pożyczkobiorcą nie określicie terminu spłaty, wówczas pożyczkobiorca jest zmuszony oddać przedmiot umowy w ciągu 6 tygodni od wypowiedzenia przez Ciebie umowy. Pożyczki możesz udzielić w formie umowy pożyczki lub umowy inwestycyjnej.

Inwestowanie w obligacje

Obligacje to papiery wartościowe, które są emitowane przez określone podmioty. Mają charakter wierzycielski, co oznacza, że ich wystawcy zobowiązują się do ich wykupu w określonym czasie i na konkretnych warunkach. Emisariuszami mogą być gminy, związki gminne, miasto stołeczne Warszawa, banki i podmioty posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność gospodarczą.

Obligacje cechują nominał i kupony. Nominał to kwota za jaką kupisz obligacje oraz kwota, jaką emitent (pożyczkobiorca) zobowiązuje się Tobie oddać w określonym terminie. Możesz też wycofać się z inwestycji jeszcze przed terminem wykupu. Obligacje, podobnie jak akcje, o których zaraz przeczytasz, notowane są na giełdzie. Polski rynek obligacji to GPW Catalyst. Większość obligacji możesz sprzedać (czasem sprzedaż możliwa jest jedynie poniżej ceny zakupu).

Inwestycje udziałowe

Inwestowanie na giełdzie

Te inwestycje mogą przybrać formę:

➡ Inwestycji spekulacyjnych

➡ Inwestycji w spółki dywidendowe

➡ Inwestycji w spółki o potencjale stabilnego wzrostu dochodów w czasie

➡ Inwestycji w spółki pracujące nad innowacjami, których operacyjne wdrożenie umożliwi szybki przyrost uzyskiwanych dochodów

Cechą charakterystyczną inwestowania na rynku akcji jest swoboda wyboru… Jakie akcje, ile, kiedy i po jakiej cenie je kupujesz oraz możliwość wycofania się z inwestycji w trakcie sesji giełdowej. Sam w pełni odpowiadasz za swoje wyniki inwestycyjne, unikając w ten sposób wysokich „opłat za zarządzanie” znanych z TFI. Druga strona medalu to nietrafione inwestycje w połączeniu z nieumiejętnym zarządzaniem kapitałem. Taka kolej rzeczy może doprowadzić do potężnych strat, sięgających nawet do 100% zainwestowanej kwoty.

Spółki publikują raporty giełdowe zwykle co kwartał. Zawierają one najważniejsze informacje oraz dane finansowe i operacyjne.  Z wielu wskaźników, jakie warto monitorować w spółkach giełdowych, w pierwszej kolejności zwróć uwagę na wskaźnik ceny do zysku. Odzwierciedla on kapitalizację (wartość) spółki na giełdzie w stosunku do zysków, jakie wygenerowała w okresie ostatnich 12 miesięcy. Wskaźnik mówi nam po ilu latach od zainwestowania w spółkę możemy otrzymać zwrot środków z potencjalnych zysków w przyszłości, które szacuje się na bazie danych z ostatnich 12 miesięcy.

Dyrektor finansowy

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

Inwestowanie w firmy

Akcje/ udziały spółek na rynku niepublicznym

Zakup akcji lub udziałów polega na zakupie części przedsiębiorstwa. Gdy tylko inwestujesz w akcje/ udziały stajesz się de facto posiadaczem części firmy lub jej aktywów. Tym samym otrzymujesz prawo do udziału w zysku (dywidendy) oraz prawo głosu na walnym zgromadzeniu.

Zapewne zastanawiasz się, jaka jest różnica pomiędzy zakupem obligacji, a zakupem akcji/ udziałów? W przypadku obligacji, obligatariusz, kupując je, liczy na kupony i zwrot nominału. Zaś akcjonariusz/ udziałowiec, kupując akcje/ udziały liczy na zwiększenie wartości przedsiębiorstwa, aby sprzedać swoją cześć po wyższej cenie niż cena zakupu. 

👉 Inwestycje indywidualne – co ciekawe ta forma inwestycji kapitału coraz bardziej zyskuje na popularności. Jest świetną formą dla inwestorów, którzy poszukują ponadprzeciętnych stóp zwrotu, ale jednocześnie są skłonni zaakceptować wysokie ryzyko, jakie wiąże się z tego rodzaju inwestycjami.

Pewnie zastanawiasz się, czy rynek w ogóle poszukuje inwestorów indywidualnych. Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że tak! Potrzeba szybkiego dostosowywania się do zmian na rynku i chwytania okazji biznesowych sprawiła, że tradycyjne formy finansowania (np. kredyty bankowe) tracą na swej atrakcyjności przez złożone procedury banków, czy długi czas weryfikacji wniosków kredytowych. W efekcie coraz więcej przedsiębiorców otwiera się na inwestorów indywidualnych.  

Wyobraź sobie, że firma wyszukała niszę na dynamicznie rozwijającym się rynku. Zbudowanie pozycji lidera sprawi, że zyska przewagę konkurencyjną nad innymi firmami, które dysponują większymi środkami pieniężnymi. Kluczowy jest tutaj czas oraz sprawne pozyskanie znaczącego udziału w rynku. Dlatego właściciele wielu biznesów decydują się szukać pieniędzy u prywatnych inwestorów, widząc w tym szansę na obustronną korzyść. Firma uzyskuje natychmiastowy dostęp do kapitału, a inwestor ma szansę na dużo większe zarobki niż w przypadku np. lokat bankowych. Transakcja zawierana jest na warunkach, które satysfakcjonują obydwie strony.

Ta forma inwestycji jest dla Ciebie świetnym rozwiązaniem, jeżeli szukasz możliwości inwestowania w konkretne spółki lub chcesz współuczestniczyć w dopracowaniu modelu biznesowego, rozwoju, kreowaniu oferty firmy oraz jej przyszłości.

Sam uczestniczyłem w wielu inwestycjach w udziały spółek, dlatego poniżej opiszę Ci ich przebieg…

Zwykle zaczyna się tak, że grupa osób o komplementarnych kompetencjach zakłada spółkę. Przez pierwsze miesiące założyciele rozwijają biznes z własnych środków. Sprawdzają różne formy dotarcia do potencjalnego klienta. Wybierają najczęściej te o najniższym koszcie pozyskania klienta. Pojawiają się potencjalni klienci, a zespół dopracowuje jeszcze swój produkt do potrzeb grupy docelowej. Z biegiem czasu zarysowuje się profil idealnego klienta oraz produkt dopasowany do jego potrzeb. Mając minimalną funkcjonalność produktu, rozpoczynają sprzedaż swojego rozwiązania. Uzyskanie pułapu minimum 20 tys. przychodów miesięcznie otwiera im drogę do współpracy ekspertem i wdrożenia kluczowych elementów Nowoczesnego Controllingu. A to kamień milowy poprzedzający możliwość zaprezentowania swojego biznesu przed inwestorami.

👉  Crowdfunding – equity crowdfunding to dość świeży trend, i choćby z tego powodu warto się nim zainteresować! Pomysł jest prosty – skojarzyć spółkę potrzebującą kapitału z inwestorami, którzy są gotowi go zapewnić. Equity crowdfunding to nieregulowany, pozagiełdowy rynek, na którym spotykają się inwestorzy indywidualni z przedsiębiorstwami. To taki trochę private equity bez pośrednictwa profesjonalistów z rynku kapitałowego. Oferty crowdfundingowe zwykle cechują się bardzo ubogą informacją o ofercie i finansach emitenta.

Ta forma inwestycji ma w sobie pierwiastek emocjonalny… Co mam na myśli? Wiele decyzji inwestycyjnych w ramach crowdfundingu nie ma podstaw typowo inwestorskich (nie są nastawione na uzyskanie dodatniej stopy zwrotu z inwestycji). Dlatego inwestorami w podmioty cieszące się największym zainteresowaniem są zwykle sami członkowie społeczności biznesu – idealnym tego przykładem jest zawrotny czas zebrania 4 mln zł przez Wisłę Kraków! Warte uwagi są także akcje crowdfundingowe przeprowadzane przez producentów alkoholi, których klientami są osoby fizyczne. Faktem jest, że znikoma liczba firm oferujących swoje usługi/ produkty do firm uzyskała zamierzony cel pozyskania finansowania. 

Istotą crowdfundingu jest to, że podejmując decyzje kierujemy się przywiązaniem do marki, a możliwość otrzymania zwrotu z zainwestowanych środków traktujemy jako przyjemny dodatek.

👉  Koinwestycje z funduszami: seed capital, venture capital – ta forma polega na zaangażowaniu kapitału w inwestycje, w które równolegle wchodzą profesjonalni inwestorzy. Takie rozwiązanie z jednej strony przenosi odpowiedzialność za podjęcie właściwej decyzji inwestycyjnej na osoby zarządzające funduszem.

Inwestowanie w fundusze

Fundusze inwestycyjne specjalizują się w zarabianiu na różnych aktywach. Fundusz staje się specjalnym portfelem, nad którym pieczę ma specjalista śledzący na bieżąco sytuację na danym rynku i podejmujący codziennie decyzje dotyczące inwestycji w konkretny produkt. W zależności od rodzaju funduszu może on składać się z obligacji, akcji polskich, zagranicznych, a czasem nawet surowców, czy nieruchomości.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) gromadzi profesjonalne, licencjonowane i nadzorowane przez państwo firmy finansowe. Kupując jednostkę funduszu inwestycyjnego, stajemy się właścicielami części puli aktywów zarządzanych przez TFI (ale nie będących własnością TFI!).

Jako inwestor indywidualny powinieneś wybierać fundusz w zależności od ryzyka, jakie jesteś w stanie przyjąć. Nie masz tu bowiem gwarancji określonego wyniku finansowego. Fundusze zwykle w swojej konstrukcji określają, ile procent danego aktywa mają w portfelu. Kluczem do sukcesu jest odpowiednia selekcja firm. Zarządzający specjaliści wybierają przede wszystkim takie, przed którymi stoją duże możliwości związane z trendami zmieniającego się świata.

Inwestowanie w nieruchomości

Ta forma inwestycji daje możliwość inwestowania na kilka sposobów:

✔ pod wzrost cen

✔ pod wynajem

✔ pod flipy

Rynkowi nieruchomości sprzyja bardzo dużo czynników gospodarczych. Trudno szukać tu kryzysu na horyzoncie, chociaż jak pokazuje historia, żaden rynek nie może rosnąć w górę bez korekt lub konsolidacji.

Odnoszę wrażenie, że w XXI wieku inwestowanie w nieruchomości stało się sportem narodowym Polaków. Powszechnie uważa się, że na nieruchomościach stracić się nie da. I tutaj od razu powinna zapalić Ci się czerwona lampka – TO NIE JEST PRAWDA! Nieruchomości, jak każda inna klasa aktywów, cechuje się ryzykiem. Ich ceny nie zawsze idą tylko w górę – od czasu do czasu na rynku pojawia się poważna bessa. Po drugie, nieruchomości nie są jednorodną klasą aktywów, a ich wycena determinowana jest przez lokalizację.

Weź pod uwagę, że inna jest charakterystyka profilu ryzyka i stóp zwrotu w zależności od rodzaju nieruchomości. Inaczej wycenia się grunt (rolny, mieszkaniowy, inwestycyjny), inaczej mieszkanie lub dom, a jeszcze inaczej nieruchomość komercyjną (biuro, sklep, budynek produkcyjny magazyn, etc.).

Inne formy inwestycji

Forex

Forex stał się bardzo popularny w Polsce po 2008 roku. Liczne platformy oferujące handel walutami kusiły wysokimi zyskami często niedoświadczonych inwestorów detalicznych. Według statystyk Komisji Nadzoru Finansowego nawet 80% klientów traci pieniądze na foreksie – w tym modelu jednak strata klienta to z reguły zysk brokera (inwestora).

Kryptowaluty

Inwestowanie w kryptowaluty to jedna z najnowszych form inwestowania. Kryptowaluty nie mają fizycznej formy, są zapisem informacji umieszczonym w tzw. łańcuchu bloków (blockchain). Obrót kryptowalutami jest nieregulowany i nie podlega kontroli państwowych organów nadzorczych.

Wejście na rynek kryptowalut możliwe jest dzięki założeniu portfela kryptowalutowego – aplikacje tego typu dostępne są zarówno na komputery, jak i smartfony. Wymiana tradycyjnych walut na kryptowaluty możliwa jest dzięki pośrednictwu giełd lub bitcoinomatów. 

Inwestować w kryptowaluty możesz zarówno na zasadzie krótkoterminowych spekulacji, jak i długoterminowo. Alternatywnym sposobem zarabiania na kryptowalutach jest ich „wydobywanie”, czyli wykonywanie operacji matematycznych stanowiących podstawę funkcjonowania sieci bitcoin. Takie działanie wymaga jednak nie tylko wiedzy, ale i specjalistycznego sprzętu i/lub dostępu do taniej energii elektrycznej.

Metale szlachetne

Złoto jest metalem monetarnym. Jako pieniądz funkcjonuje w obrocie od 5 000 lat i współcześnie jest jedynym płynnym aktywem finansowym znajdującym się poza kontrolą państwa i pozostaje niezależne od systemu finansowego. Z tych powodów przez niektórych złoto uważane jest za bezpieczniejszą lokatę kapitału niż obligacje skarbowe, wkłady bankowe czy papierowa gotówka.

Pozostałe metale szlachetne (srebro, platyna, pallad) współcześnie nie pełnią funkcji monetarnej. I choć np. kurs srebra z reguły porusza się w tym samym kierunku co kurs złota, są to w znacznej mierze metale przemysłowe, więc z inwestycyjnego punktu widzenia kwalifikują się raczej do segmentu surowców niż potencjalnych inwestycji. Ponadto w Polsce inwestycja w fizyczne srebro czy platynę obarczona jest wysoką, 23-procentową stawką VAT. Natomiast złoto dewizowe jest zwolnione z VAT-u.

Inwestycje alternatywne

Inwestycje alternatywne, np. w diamenty, dzieła sztuki, wino, whiskey, samochody, znaczki to inwestycje, które obejmują wszystko, w co da się zainwestować „większe pieniądze” i na co istnieje choćby trochę płynny rynek wtórny, a co pozostaje poza rynkiem finansowym.

Mimo dość specyficznej charakterystyki tego typu inwestycji, nie brakuje pasjonatów gotowych wyłożyć tysiące (a czasami wręcz miliony) złotych na wino, whiskey, monety kolekcjonerskie, obrazy i szkice, fotografie artystyczne, zabytkowe auta, antyki, znaczki pocztowe, zegarki, a nawet stare komiksy czy autografy znanych ludzi.

Nie będę ukrywał, że te peryferia inwestowania to nie miejsce dla początkujących inwestorów z niewielkim kapitałem. Inwestycje alternatywne zaliczyłbym raczej do sportu dla inwestorów, którzy zgromadzili już przyzwoity majątek, spory i dobrze zdywersyfikowany portfel aktywów finansowych i mają na tyle wysokie dochody, że mogą sobie pozwolić od czasu do czasu na wysokie ryzyko utraty kilkudziesięciu tysięcy złotych…

Własny biznes

Subiektywnie… Patrząc długoterminowo, żadna forma inwestycji nie równa się z własnym biznesem. W swojej firmie masz ogromną kontrolę nad tym co się dzieje. Podejmujesz decyzje, skalujesz, regulujesz ryzyko – na żadną inną inwestycję nie będziesz mieć nigdy tak dużego wpływu! Sam wyznaję zasadę, że na pierwszym etapie kluczowa jest działalność biznesowa, a dopiero nadwyżki z biznesu warto inwestować – pod warunkiem, że proces inwestowania kapitału mamy w jakikolwiek sposób opanowany.

Napisz do mnie. Prześlę odpowiedź tak szybko, jak to możliwe.

ZYSKAJ KONSULTACJĘ

Informacja prawna dotycząca treści zawartych w powyższym artykule

Treść niniejszego dokumentu jest wyłącznie zbiorem doświadczeń oraz prywatnych opinii jego autorów, którzy nie działają jako doradcy inwestycyjni i w ramach tego dokumentu nie świadczą usług doradztwa inwestycyjnego. Inwestowanie, szczególnie w udziały lub akcje w spółkach kapitałowych, kryptowaluty, pożyczki społecznościowe jest obarczone wysokim ryzykiem i może spowodować utratę części lub całości zainwestowanych środków. Wszelkie artykuły, analizy i dane zawarte w tym dokumencie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako zachęta lub sugestia do rozpoczęcia inwestowania. Informacje opublikowane w niniejszym dokumencie mogą w przyszłości stracić swoją aktualność ze względu na zmiany przepisów prawa lub sytuacji rynkowej.

Czytelnik tego dokumentu powinien świadomie, na własną odpowiedzialność i ryzyko podjąć ewentualną decyzję o inwestowaniu w udziały lub akcje spółek. Dane, informacje i analizy zawarte w tym dokumencie nie stanowią rekomendacji inwestycyjnej lub czynności doradztwa inwestycyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 nr 183 poz. 1538 z późn.zm.), jak również oferty nabycia instrumentów finansowych w rozumieniu art. 72 przedmiotowej ustawy.

Informacje tu zawarte nie mogą być traktowane jako zapewnienie lub gwarancja osiągnięcia potencjalnych lub spodziewanych rezultatów, ze szczególnym uwzględnieniem zysków lub określonych stóp zwrotu z inwestycji. Autorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, bezpośrednie lub pośrednie, związane z decyzjami podjętymi pod wpływem lektury niniejszego dokumentu.

Dyrektor finansowy na godziny

Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Misja | Maksymalizacja potencjału firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami.

Wychowywałem się wśród przedsiębiorców, mój Dziadek był przedsiębiorą, mój Tata jest przedsiębiorcą, przechodząc przez nie jeden kryzys. Praca z przedsiębiorcami jest moją pasją.

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Partnerzy

Oferty pracy

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl