Zarządzanie biznesem jest zdecydowanie bardziej racjonalne w sytuacji, w której przedsiębiorca w podejmowaniu decyzji opiera się na konkretnych danych liczbowych. Szczególnie wartościowe są nie tylko dane dotyczące uzyskanych wyników ale przede wszystkim planowanie umożliwiające podejmowanie decyzji z wyprzedzeniem oraz określanie celów KPI (kluczowych wskaźników efektywności) dla pracowników oraz partnerów biznesowych.

Aby efektywnie zarządzać czasem, biznesem, dostępnymi zasobami oraz współpracownikami warto skoncentrować się na planowaniu oraz pomiarze poniższych wskaźników efektywności:

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
wskaźnik przydatny do oceny efektywności osób/partnerów zaangażowanych do prowadzenia profilu w mediach społecznościowych, realizujących kampanie google adwords, ukierunkowanych na zwiększenie zainteresowania biznesem.
miara dedykowana dla osoby odpowiedzialnej za UX strony/aplikacji. Prezentuje ile osób, z tych które wykazały zainteresowanie stroną/aplikacją, wykonało oczekiwane działanie na stronie/aplikacji.
obrazuje liczbę pozyskanych klientów do liczby osób które skontaktowały się z osobą odpowiedzialną za pozyskanie klienta.
agreguje dane dotyczące wszelkich wydatków poniesionych celem pozyskania klientów oraz liczby pozyskanych klientów.
miara przedstawiająca jaki jest faktyczny koszt ponoszony przez firmę z tytułu zatrudnienia pracownika.
możemy rozpatrywać z punktu widzenia przychodu uzyskanego z konkretnego projektu, od konkretnego klienta, czy też w określonym czasie. Niezbędne są w tym przypadku dane dotyczące uzyskanego przychodu w podziale na projekt, klienta, miesiąc oraz czas zaangażowania konkretnego pracownika w daną aktywność, czy też w danym okresie.
ta informacja agreguje dwa poprzednie wskaźniki i jest wyliczana jako różnica między przychodem wygenerowanym przez pracownika, a kosztem utrzymania pracownika. Może został wyliczona zarówna z punktu widzenia aktywności dla konkretnego klienta, projektu, czy też konkretnego projektu.
pomocne w uzyskaniu wyników tego wskaźnika są narzędzia do mierzenia i monitorowania czasu pracy, które zostały przedstawione pod poniższym linkiem.
Produktywność pracy
odzwierciedla koszt utraconych możliwości z tytułu niepełnego wykorzystania dostępnych zasobów w firmie zarówno ludzkich, jak też rzeczowych.
informuje o tych projektach które przynoszą największą korzyść dla biznesu z uwzględnieniem wydatków poniesionych na realizację projektu.
mając ograniczone zasoby w firmie, kluczowe jest aby te dostępne uzyskiwały jak największą efektywność. Niezbędne jest w tym zidentyfikowanie, którzy klienci są najbardziej opłacalni dla biznesu z punktu widzenia uzyskanych korzyści i czasu zaangażowanego na uzyskanie tych korzyści.
Podejmowanie decyzji w biznesie na podstawie konkretnych danych liczbowych zwiększa efektywność biznesu, skuteczność podejmowanych decyzji, bezpieczeństwo, racjonalność gospodarowania swoimi aktywami, rentowność biznesu i realizowanych inwestycji.

Pobierz raport do monitorowanie KPI

Więcej wartościowej treści