Od samego początku rozwoju biznesu, czyli odzwierciedlenia pomysłu na biznes w jego realne kształty zostaje zidentyfikowana potrzeba przygotowania prognozy finansowej, przedstawiająca możliwe do uzyskania korzyści finansowe, okres zwrotu zainwestowanej gotówki, zapotrzebowanie na dodatkowe finansowanie. Są to tylko wybrane informacje, jakie można uzyskać przygotowując prognozę finansową.

Autor

Krzysztof Janik

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
controlling w przedsiębiorstwie, ocena opłacalności inwestycji, wycena startupu, modelowanie finansowe, prognoza finansowa, narzędzie do prognozowania, prognoza finansowa w excelu, analiza finansowa w excelu, biznes plan w excelu, ocena opłacalności w excelu, wycena biznesu w excelu, opłacalność inwestycji, wycena przedsiębiorstwa, prognoza finansowa, model finansowy dla SaaS, modelowanie finansowe, wskaźniki SaaS, analiza finansowa, startup, wskaźniki KPI, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźnik efektywności, modelowanie, model finansowy excel, wskaźniki biznesowe, model SaaS, finansowanie przedsiębiorstw, kapitał na start

Pobierz model finansowy z prognozą finansową

7 funkcji prognozy finansowej

1. Określenie opłacalności zaangażowania własnego kapitału, a

przede wszystkim czasu jaki przeznaczymy na wdrożenie pomysłu w życie, czy też nowego przedsięwzięcia. Wiele osób podejmuje decyzję o pójściu na żywioł z własnym pomysłem, czego efektem w zdecydowanej większości przypadków jest wydanie oszczędności gromadzonych latami oraz przeznaczenie własnego cennego czasu, którego już nie odzyskamy. Wszystko to celem uzyskania odpowiedzi na pytanie? Jaką korzyść uzyskamy z realizacji konkretnego przedsięwzięcia?

Rekomendowane rozwiązanie to poznanie już teraz, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, możliwej do uzyskania korzyści, opłacalności przedsięwzięcia oraz okresu zwrotu zainwestowanej gotówki. Dzięki temu oszczędzamy swój czas, gotówkę na nieopłacalne przedsięwzięcia, aby móc zaangażować własne zasoby w te przedsięwzięcia które mają potencjał do generowania dodatnich przepływów w przyszłości.

2. Oszacowanie zapotrzebowania na finansowanie i jego rozłożenie w czasie

Dzięki wykonaniu prognozy finansowej ograniczamy ryzyko utraty płynności. Mając świadomość, w którym okresie będzie występowało największe zapotrzebowanie na finansowanie oraz o jakiej wartości, możemy z wyprzedzeniem podjąć kroki celem pozyskania finansowania w dodatku bez presji czasu. Pozyskanie inwestora trwa min. pół roku, co przy reagowaniu w ostatniej chwili na zmianę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa jesteśmy zmuszeni skorzystać z obcych źródeł finansowania. Te z kolei trudno uzyskać z uwagi na ograniczony dostęp do takich form pozyskania kapitału oraz konieczność przedłożenia zabezpieczeń. W przypadku posiadania takowych warto zaznaczyć, że instytucje finansowe tylko czekają na klientów, którzy są pod presją czasu. Dzięki temu mogą uzyskać zdecydowanie większe marże mając świadomość, że potrzebujemy finansowania w przeciągu najbliższych dni, tygodni.

Jednym z często spotykanych błędów w zarządzaniu finansami jakie dostrzegam jest podejmowanie decyzji w ostatniej chwili, w dodatku bazując na danych historycznych których już nie zmienimy. Przejawiając takie podejście narażamy się na ryzyko utraty płynności, a w najbardziej pesymistycznym wariancie na bankructwo przedsiębiorstwa. Rozwiązaniem ograniczającym takie ryzyko jest wykorzystanie modelu finansowego, który pomoże nam zaprognozować rozłożenie w czasie przepływów pieniężnych oraz określić okresy o największym zapotrzebowaniu na dodatkowe finansowanie.

3. Pozyskanie finansowania

Posiadając prognozę finansową zyskujemy zdecydowanie większą wiarygodność w oczach instytucji finansowej, czy też inwestora. Ponadto ubiegając się o finansowanie z instytucji finansowych jesteśmy zobligowani przedłożyć dane poświadczające zdolność do spłaty zobowiązań. W przypadku pozyskania inwestora udziałowego kluczowa jest wycena biznesu pomocna przy określeniu liczby udziałów/akcji, jakie otrzyma za określony wkład pieniężny. Inwestor oceniając konkretne przedsięwzięcie patrzy przez pryzmat uzyskania jak największej korzyści przy jak najniższym ryzyku. Przekazując inwestorowi informacje oraz dane na temat konkretnych mierzalnych efektów/korzyści jakie może uzyskać z zaangażowania się w przedsięwzięcie zwiększamy prawdopodobieństwo skutecznego pozyskania kapitału dla swojego biznesu.

4. Łatwość zaangażowania partnerów do współpracy

Angażując się we współpracę w realizacji wspólnego przedsięwzięcia, jednym z kryteriów determinujących nasze zaangażowanie jest korzyść jaką możemy uzyskać. Mając przygotowane rozłożenie w czasie możliwych do uzyskania korzyści, zdecydowanie łatwiej będzie nam przekonać innych do współpracy w rozwoju naszego biznesu, a przy tym nie angażując dodatkowego kapitału jaki bylibyśmy zobligowani przeznaczyć na wypłatę wynagrodzeń. Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami przez renomowane agencje, nic tak mocno nie motywuje do pracy jak możliwość współdecydowania o kierunku rozwoju działalności. Z tego względu wynagrodzenie jest zastępowane przyznaniem udziałów w przedsięwzięciu. Uzyskanie takich udziałów ma wartość w sytuacji, w której uzyskujemy mocne podstawy do zwiększenia wartości biznesu w czasie. Może to zostać przedstawione w oparciu o model wyceny biznesu metodą DCF, odzwierciedlający m.in. potencjał generowania gotówki w przyszłości.

5. Prowadzenie dyskusji opartych na faktach, konkretnych danych liczbowych

Nic tak jasno nie odzwierciedla stopnia realizacji założonego postępu rozwoju biznesu jak konkretne dane liczbowe. Mogą one przybrać postać danych finansowych takich jak np. wygenerowane przychody, czy też uzyskany wynik EBITDA oraz danych operacyjnych do których można dla przykładu zaliczyć liczbę klientów którzy dokonali zakupu naszego produktu/usługi, liczbę sprzedanych produktów/usług, czy też liczbę płacących użytkowników (w przypadku modeli SaaS, marketplace).

Wyznaczenie adekwatnych mierników oceny jest uzależnione od specyfiki działalności. Idealnym narzędziem umożliwiającym wyznaczenie celów finansowych oraz operacyjnych jest model finansowy przedstawiający zmienne mające wpływ na generowane wyniki finansowe. Dzięki temu możemy zidentyfikować te obszary, które w największym stopniu przyczyniły się do uzyskania wyników finansowych na określonym poziomie, a następnie wyciągać wnioski na przyszłość.

6. Motywacyjna

Biznes, aby w długim okresie przetrwać na rynku musi generować dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej. Jednym z elementów pozytywnie wpływających na skuteczność podejmowania decyzji zarządczych i efektywność biznesu jest wyznaczanie celów, które mają przełożenie na wyniki finansowe biznesu. W finansach takie cele przybierają postać KPI Kluczowych Wskaźników Efektywności, dzięki którym jesteśmy w stanie regularnie oceniać stopień realizacji wyznaczonych celów oraz dążyć do uzyskiwania stałej poprawy efektów.


Przydzielenie pracownikom wynagrodzenia składającego się z części stałej oraz z części zmiennej uzależnionej od stopnia realizacji Kluczowych Wskaźników Efektywności. Istotne jest, aby wynagrodzenie było w większości uzależnione od części zmiennej. Wówczas uzyskujemy większą pewności, że nasi pracownicy są odpowiednio zmotywowani do realizacji wyznaczonych im zadań. Aby wyznaczone cele do zrealizowania były określone zgodnie z zasadą SMART (łatwe do zinterpretowania, mierzalne, zaakceptowane przez pracownika, możliwe do zrealizowania, odnoszące się do konkretnego zakresu czasu). Cele wyznaczone na podstawie prognozy finansowej idealnie wpisują się w powyższą zasadę. Dzięki temu uzyskujemy przeświadczenie o zaangażowaniu pracowników w zwiększenie generowanego dochodu przez biznes w równie dużym stopniu jak właściciele przedsiębiorstwa.

7. Sterowanie przyszłymi wynikami finansowymi przedsiębiorstwa

Wartościową bazą do podejmowania kluczowych decyzji finansowych dotyczących przyszłości przedsiębiorstwa jest prognoza finansowa aktualizowana z kwartalną częstotliwością w dwuletnim horyzoncie czasu.

Mając przygotowaną prognozę finansową, odzwierciedlającą obecnie podjęte decyzje oraz te planowane działania i ich efekty, możemy już dzisiaj podjąć decyzje przyczyniającą się do uzyskania jeszcze lepszych wyników niż te prognozowane. Jest to możliwe, dzięki przełożeniu podejmowanych decyzji biznesowych na konkretne dane liczbowe. Do takich decyzji możemy zaliczyć m.in.: zmianę strategii rozwoju, zwiększenie zakupu zapasów, ograniczenie określonych kosztów, pozyskanie określonego poziomu finansowania, zatrudnienie nowych pracowników, wejście na nowe rynki, rezygnację z określonego kanału sprzedaży, realizację nowej inwestycji.

Znając konsekwencje podejmowanych decyzji, zdecydowanie łatwiej będzie wdrażać kolejne zmiany i przygotowywać aktualizację prognoz finansowych. Wykonanie prognozy finansowej jest wartościową bazą do zarządzania finansami oraz całym przedsiębiorstwem. W największym stopniu potwierdzają to przedsiębiorcy, który już mieli okazję zarządzać swoim biznesem wykorzystując przy tym prognozę finansową.

Warto przy tym zaznaczyć, że prognoza finansowa jest jedną z najbardziej przydatnych informacji w podejmowaniu racjonalnych decyzji w biznesie.

Pobierz model finansowy z prognozą finansową

Narzędzia analityczne

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie
model finansowy, modelowanie finansowe, modele finansowe, narzędzia analityczne, model finansowy excel, zdyskontowane przepływy pieniężne excel, model finansowy przykład, modelowanie finansowe w excelu, modele finansowe przykłady, kpi, wskaźniki kpi, kpi co to, wskaźnik kpi, kpi przykłady, kluczowe wskaźniki efektywności, wskaźniki kpi wzory, wskaźniki kpi w sprzedaży, kluczowe wskaźniki efektywności przykłady, wskazniki kpi, wskaźniki biznesowe, wskaznik kpi, co to jest kpi, wskaźniki efektywności, kpi wskaźniki, współczynnik kpi, controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie, prognozy finansowe, prognoza finansowa, prognozy finansowe excel, plan finansowy, prognoza finansowa przykład, prognoza bilansu excel, prognoza finansowa excel przykład, prognozowanie przychodów, założenia do prognoz finansowych przykład, prognoza finansowa excel, anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania, inwestycja w startup, inwestowanie w startupy, jak inwestować, inwestycje w startupy, jak inwestować w startupy, inwestycja w startupy, chcę zainwestować w startup, jak zainwestować w startup, inwestowanie w startup, inwestowanie w start-upy, inwestycja w start up, inwestycje w start up, jak inwestowac w start up, gdzie inwestować w startupy, wycena przedsiębiorstwa, wycena firmy, wycena przedsiębiorstw, wycena firm, wycena przedsiebiorstw, wycena przedsiebiorstwa, wycena startupu, analiza finansowa w excelu, analiza finansowa excel, analiza startupów, analiza budżetu, raportowanie zarządcze, raporty zarządcze, raport zarządczy, przygotowanie raportów zarządczych, excel kurs online, kurs excel online, excel szkolenie, ocena umiejętności finansowych online, szkolenie z excela, szkolenie excel, excel online kurs, excel szkolenie online, szkolenia controlling, kurs excel finanse, szkolenie excel online, kurs finansowy, szkolenie controlling finansowy, excel w finansach szkolenie, metody oceny opłacalności inwestycji, ocena opłacalności inwestycji, ocena inwestycji, metody oceny inwestycji, planowanie inwestycji, opłacalność inwestycji excel, opłacalność inwestycji, stopa zwrotu z inwestycji, analiza opłacalności inwestycji.
KPI
FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO
Krzysztof Janik
Partner Zarządzający
+48 504 230 262
krzysztof.janik@enterprisestartup.pl