Pożyczka na firmę to finansowanie, które bywa koniecznością. Przekonał się o tym niejeden przedsiębiorca. Bez względu na to, czy prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą, czy zarządzasz dużym przedsiębiorstwem – w równym stopniu ponosisz odpowiedzialność za sytuację finansową swojej firmy. Działanie na „własny rachunek” jest dużą wygodą, ale wiąże się także z możliwością utraty płynności finansowej. Kontrahenci spóźniający się z opłaceniem faktury, potrzeba nowych inwestycji, a może mniejsza ilość zamówień? Wszystkie działania podejmowane przez firmę wiążą się z ryzykiem. W sytuacji zwiększonego zapotrzebowania na finansowanie warto zastanowić się nad wzięciem pożyczki na firmę. Zanim jednak zdecydujesz się na taki krok warto, abyś poznał kluczowe informacje na temat tego źródła finansowania firmy.

Finansowanie  / Pożyczka na firmę | Data opublikowania: 6 sty 2021 r. | Data aktualizacji: 17 sty 2021 r.

Finansowanie pozabankowe

pożyczki dla firm, pożyczki pozabankowe dla firm, pożyczki dla firm pozabankowe, finansowanie pozabankowe dla firm, pożyczki prywatne dla firm, szybkie pożyczki dla firm, prywatne pożyczki dla firm, prywatne pożyczki dla firm, pożyczki dla działalności gospodarczej, pożyczki dla przedsiębiorców, pożyczki pozabankowe firmy, oferty pożyczek dla firm.

3,46%

Koszty finansowania miesięcznie

(oprocentowanie 0,66% + prowizja za udzielenie 2,8%)

24 h

Czas wypłaty

1 miesiąc

Okres finansowania

Inwestor prywatny

1,17%

Koszty finansowania miesięcznie

(oprocentowanie 0,75% + prowizja za udzielenie 0,42% [5%/12 miesięcy] )

1 tydzień

Czas wypłaty

do 36 miesięcy

Okres finansowania

Pożyczka na firmę

Pożyczka na firmę dotychczas kojarzyła się z tymi bankowymi. Przed kilkoma laty, by otrzymać pożyczkę na firmę właściciel musiał udać się do banku i tam załatwić wszystkie formalności. Na szczęście rozwój nowych technologii złożenie wniosku i otrzymanie pożyczki przez Internet bez wychodzenia z domu.. Wdrożone rozwiązania umożliwiły wejście w rynek finansowy dla firm z sektora pozabankowego.

Cechy charakterystyczne

Pożyczka na firmę różni się od kredytu pod wieloma względami, jednak najbardziej charakterystycznymi cechami są:

1⃣ Dostępność – dla przedsiębiorcy znajdującego się w potrzebie „szybki zastrzyk gotówki” jest jednym z głównych powodów, dla których rozważa możliwość tego rodzaju finansowania. W przypadku kredytu bankowego ilość wymaganych dokumentów, formalności i czas decyzji może się wydłużać. Natomiast przy udzielaniu pożyczki ten czas zmniejsza się do minimum.

W bankupożyczka na firmę może zostać udzielona w ciągu kilkunastu minut, pod warunkiem, że spełnia się określone wymogi np. posiada się zdolność kredytową lub na koncie firmy pojawiają się regularne wpływy.

W instytucjach pozabankowychpożyczka na firmę jest dostępna właściwie od ręki. Proces weryfikacji zdolności kredytowej i formalności ograniczają się praktycznie do zera.

U inwestorów indywidualnych – pożyczka na firmę jest udzielana na podstawie dostarczenia kluczowych informacji finansowych firmy.

Warto jednak mieć na uwadze, że koszty przy pożyczkach w instytucjach pozabankowych są dużo wyższe niż przy pożyczkach bankowych. Jest to związane z większym ryzykiem jakie biorą na siebie firmy udzielające pożyczek na firmę w ramach finansowania pozabankowego.

2⃣ Okres spłaty – dłuższy okres spłaty oznacza możliwość rozłożenia pożyczki na większą ilość rat. Świadoma decyzja dotycząca wysokości spłaty rat na pewno odciąży budżet firmy. Przy wybieraniu pożyczki na firmę okres spłaty powinien być jednym z kluczowych czynników, które powinieneś wziąć pod uwagę. w pożyczkach udzielanych przez inwestorów można uzgodnić indywidualny okres spłaty pożyczki, cykliczność płatności rat oraz odsetek. 

3⃣ Cel pożyczkipożyczka na firmę charakteryzuje się tym, że nie musisz określać celu, na jaki jest zaciągane zobowiązanie. Oznacza to, że pożyczkę możesz wydać zarówno na rozwój firmy, jak i spłatę zobowiązań. A jeśli po otrzymaniu środków potrzeby twojej firmy się zmienią, pieniądze możesz wydać na inny cel niż pierwotnie zakładałeś.

Z kolei w przypadku kredytu na firmę, określenie celu jest konieczne.

4⃣ Obsługa klienta – zarówno w bankach, jak i instytucjach pozabankowych firmy stawiają na obsługę klienta. Dbają o jego wygodę i czas zapewniając mu np. opiekuna/bezpośredniego konsultanta, który pomoże przejść przez proces składania wniosku o pożyczkę na firmę.

Uregulowania prawne

Umowę pożyczki regulują przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 720 par. 1 Kodeksu Cywilnego, zawierając tego typu umowę „dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Przepisy nie narzucają stronom formy umowy – może ona być nawet ustna – pod warunkiem, że dotyczy ona wartości niższej niż 1 000 zł.

Przedmiotem umowy pożyczki na firmę mogą być:

suma pieniężna wyrażona w każdej walucie,

określone przedmioty do dyspozycji pożyczkobiorcy.

Jeśli wartość pożyczki przekracza kwotę 1000 złotych, to umowa pożyczki powinna być zawarta w formie pisemnej.  W takim przypadku umowa pożyczki może być zawarta w formie aktu notarialnego.

Pożyczka na firmę może mieć charakter:

odpłatny – pożyczkodawca zastrzega sobie wynagrodzenie za korzystanie z kapitału w postaci odsetek lub poprzez udział w zysku osiąganym przez pożyczkobiorcę

nieodpłatny – czyli zbliżający się swoim charakterem „do użyczenia”. Zgodnie z art. 710 Kodeksu Cywilnego  Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nieoznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.” Mówiąc wprost, oznacza to, że pożyczka nie zawiera odsetek.

Elementy umowy pożyczki na firmę

Do podstawowych elementów pożyczki należą:

1⃣ Data

2⃣ Kwota i waluta pożyczki

3⃣ Określenie stron umowy

4⃣ Przedmiot pożyczki

Ponadto w umowie pożyczki winny znaleźć się zapisy dotyczące:

Kosztów pożyczki i wysokości oprocentowania

Terminu spłaty pożyczki

Zabezpieczenia spłaty zobowiązania

Ubezpieczenia pożyczki

Form kontaktu pomiędzy stronami

Zabezpieczenia spłaty pożyczki na firmę

Zabezpieczenie pożyczki to gwarancja zwrotu pieniędzy wierzycielowi. Wyróżnia się kilka rodzajów zabezpieczeń pożyczki, a do każdego zobowiązania finansowego pożyczkodawca jest w stanie dopasować odpowiednie zabezpieczenie, dokonując uprzednio oceny ryzyka kredytowego. Zabezpieczenia pożyczek dzielimy na:

osobiste – takie, w których pożyczkodawca odpowiada za dług całym swoim majątkiem,

rzeczowe – dłużnik odpowiada jedynie za pojedyncze elementy swojego majątku.

Osobiste zabezpieczenie spłaty pożyczki na firmę to:

cesja wierzytelności – to przeniesienie wierzytelności na osobę trzecią lub podmiot gospodarczy. Zmiana wierzyciela nie wymaga zgody dłużnika. Umowa cesji powinna zawierać kwotę przenoszonej wierzytelności oraz sposób uregulowania zadłużenia.

gwarancja bankowa – poręczycielem jest bank. Bank zobowiązuje się do uregulowania zobowiązania, gdy pożyczkobiorca tego nie zrobi. Gwarancja bankowa skierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność krajową i usługową.

przystąpienie do długu – odpowiedzialność za zadłużenie przejmuje osoba trzecia. Nie oznacza to jednak, że główny dłużnik zostaje zwolniony ze spłaty zobowiązania. Przystąpienie do długu nie jest tożsame z przejęciem długu – osoba, która przystąpiłą do długu odpowiada solidarnie za jego spłacenie.

przejęcie długu – odpowiedzialność za spłatę zadłużenia przejmuje osoba trzecia. Dłużnik zostaje zwolniony z uregulowania należności. Przejęcie długu jest możliwe, tylko wtedy gdy zgodę wyraził dłużnik lub wierzyciel. 

pełnomocnictwo – pożyczkodawca otrzymuje pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi, znajdującymi się na koncie bankowym dłużnika

poręczenie cywilne – to forma umowy pomiędzy pożyczkodawcą a poręczycielem. Poręczyciel zobowiązuje się do spłacenia zobowiązania w momencie, gdy główny dłużnik nie jest w stanie go uregulować.

weksel – czyli papier wartościowy zobowiązujący osobę wskazaną w dokumencie do zapłaty w określonym terminie wybranej kwoty.

Wyróżnia się następujące rodzaje weksli:

własny – wystawca weksla przyrzeka, że sam zapłaci całość odbiorcy;

trasowany – wystawca zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz odbiorcy (remitenta) zapłaty określonej sumy pieniędzy;

weksel in blanco – występuje w sytuacji, gdy co najmniej jeden z wymienionych elementów nie zostanie ujęty w umowie wekslowej. Dokument jest ważny tylko wówczas, gdy zostaną uzupełnione wszystkie jego elementy.

Rzeczowe zabezpieczenia pożyczek to:

hipoteka – umożliwia wierzycielowi ustanowienie zabezpieczenia na nieruchomości, czyli: powstaje wpis w księdze wieczystej, a jego zapis wygasa w momencie uregulowania długu.

zastaw ogólny – stronami umowy są wierzyciel i właściciel oddawanej w zastaw ruchomości. Co ważne – pożyczkobiorca nie może korzystać z zastawionej ruchomości. Zastawiony przedmiot musi posiadać wartość majątkową, dlatego często zastawiane są maszyny lub pojazdy. 

zastaw rejestrowy – to kolejny rodzaj zabezpieczenia pożyczki. W tym przypadku dłużnik przez cały okres spłaty może korzystać z zastawionej ruchomości.

kaucja bankowa – określona kwota pieniężna zostaje przekazana na rzecz pożyczkobiorcy (banku). Może zostać przelana przez dłużnika lub osobę trzecią, a po spłacie zadłużenia bank ma obowiązek zwrócić kaucję. 

przewłaszczenie na zabezpieczenie – polega na przeniesieniu własności. ruchomości na wierzyciela. Dłużnik ma prawo korzystać z ruchomości, a w momencie uregulowania zobowiązania ruchomość wraca do właściciela. Ten rodzaj zabezpieczenia stosuje się najczęściej przy pożyczkach pod zastaw samochodu.

blokada środków na koncie – wierzyciel ustanawia blokadę na rachunku bankowym dłużnika na określoną kwotę, z dyspozycją przelewów. Blokada środków traci ważność w momencie pełnego uregulowania zadłużenia, a ustanowić ją można, gdy posiada się pewność, że rachunek zasilany jest regularnymi wpływami. W tym przypadku wymagane jest pełnomocnictwo dla wierzyciela, w formie aktu notarialnego.

ubezpieczenie – najczęstsza forma zabezpieczenia stosowana przy udzielaniu pożyczki. Ubezpieczenie ma chronić rodzinę pożyczkobiorcy na wypadek jego śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia. W określonych sytuacjach ubezpieczenie zapewnia spłatę zobowiązania.

Dokumenty formalne

Pożyczka na działalność gospodarczą / spółkę może zostać udzielona, jeśli Wnioskodawca spełnia warunki zapisane w regulaminie ustalonym przez bank lub instytucję pozabankową. Zazwyczaj należy spełniać następujące warunki:

złożyć kompletny i poprawny wniosek o pożyczkę

przedłożyć wymagane dokumenty potrzebne do oceny zdolności kredytowej (ten warunek stosują głównie banki)

posiadać zdolność kredytową

prowadzić działalność gospodarczą, która nie jest zawieszona

w stosunku do Wnioskodawcy nie jest prowadzone postępowanie egzekucyjne lub upadłościowe

posiadać rachunek bieżący w banku (warunek stosowany przez niektóre banki)

Ciekawostka:

Decydując się na pożyczkę w innym banku niż ten, w którym posiadasz rachunek, możesz spodziewać się, że warunkiem udzielenia pożyczki na firmę będzie zadeklarowanie przez Ciebie 80% średnich miesięcznych wpływów na rachunek banku udzielającego Ci pożyczki.

Odstąpienie od umowy pożyczki

Aby zrezygnować z udzielonej pożyczki, musisz złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Takie oświadczenie dołączane jest jako załącznik do umowy pożyczki. Na odstąpienie od umowy o pożyczkę masz 14 dni, od momentu, w którym podpisałeś umowę. Po odstąpieniu od umowy musisz zwrócić pożyczkodawcy kwotę pożyczki powiększoną o kwotę odsetek naliczonych od dnia rozwiązania umowy.

Rezygnacja z pożyczki odbywa się w formie pisemnej, tj. przesyłamy na adres pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Kto może udzielić pożyczkę na firmę?

Głównymi inwestorami udzielającymi pożyczek na firmę są:

✔ Banki

Instytucje pozabankowe

Inwestor finansowy

Prawa i obowiązki stron umowy pożyczki na firmę

Stronami umowy pożyczki są zarówno pożyczkodawca jak i pożyczkobiorca. Każda ze stron ma swoje prawa i obowiązki, które winna należycie spełniać.

Prawa pożyczkodawcy wynikające z umowy:

1⃣ Prawo do decydowania o udzieleniu pożyczki

2⃣ Prawo do określania rodzaju dokumentacji, która ma zostać dostarczona przez Wnioskodawcę

3⃣ Prawo do zawarcia zapisu w umowie, dotyczącego wysokości prowizji w przypadku wcześniejszej spłaty.

Aby firma pożyczkowa mogła z tego prawa skorzystać, muszą być spełnione warunki: Spłata musi być dokonana w czasie, kiedy stopa oprocentowania jest stała, a suma rat spłaty za następne dwanaście miesięcy jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia z grudnia poprzedzającego rok spłaty pożyczki, którą co roku ogłasza Główny Urząd Statystyczny.

4⃣ Prawo do zwrotu pożyczki wraz z odsetkami

Firma pożyczkowa ma też prawo wymagać zwrotu pożyczki razem z odsetkami, kiedy klient odstąpi od umowy. W takiej sytuacji ma na to nie więcej niż trzydzieści dni od dnia przedłożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Zobowiązania pożyczkodawcy wobec pożyczkobiorcy:

1⃣  Udostępnienie formularza informacyjnego

Jeśli chcesz starać się o pożyczkę masz prawo otrzymać formularz informacyjny z kompletem danych dotyczących pożyczki, jeszcze zanim zdecydujesz się na zobowiązanie. W dokumencie powinny znaleźć się następujące informacje:

☑ dane firmy pożyczkowej,

☑ warunki oferowanej pożyczki,

☑ prawa konsumenta związane z zaciągnięciem pożyczki.

2⃣  Udostępnienie umowy ramowej

Jeśli interesuje Cię pożyczka, masz prawo do wcześniejszego zapoznania się ze wzorem umowy, którą będziesz musiał podpisać, aby stać się stroną zobowiązania. 

3⃣  Uzasadnienie negatywnej decyzji pożyczkowej

Jeśli Twój wniosek o pożyczkę zostanie odrzucony, masz prawo domagać się uzasadnienia, dlaczego tak się stało. Firma ma obowiązek wydać Ci bezpłatną informację podsumowującą ocenę Twojej zdolności kredytowej. Powinna ona wskazywać również, z jakich baz danych korzystał pożyczkodawca podczas wydawania decyzji.

4⃣ Wyjaśnienie tego, co jest niejasne

Jako klient masz prawo prosić o wyjaśnienie wszystkich zapisów umowy, które są dla Ciebie niejasne, a pracownik firmy pożyczkowej powinien Ci ich udzielić. Co istotne, nie chodzi tylko o wsparcie w momencie podpisywania umowy, ale przez cały czas trwania zobowiązania. Jeśli więc chciałbyś dopytać o zmiany w harmonogramie spłat, o wcześniejsze spłacenie pożyczki czy możliwość odstąpienia od zobowiązania, masz do tego pełne prawo.

Prawa pożyczkobiorcy wynikające z umowy:

1⃣  Prawo do odstąpienia od umowy

2⃣  Prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki. Zgodnie z przepisami masz prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki. Prawo to jest gwarantowane przez art. 48-52 Ustawy o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku.

3⃣  Prawo do pozyskania kompletnych i zgodnych z rzeczywistością informacji dotyczących warunków pożyczki

4⃣ Częściowe prawo do otrzymania powodów odmowy udzielenia pożyczki

W tym przypadku proces otrzymania takiej informacji jest złożony. Bank zobowiązany jest do udzielenia owych informacji, tylko wtedy, gdy proces weryfikacji zdolności kredytowej miał charakter zautomatyzowany, czyli odbywał się bez udziału pracowników banku.

Jako doświadczony przedsiębiorca i inwestor, wiem, że przy podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, potrzeba świadomych decyzji. Potrzeba przeanalizowania za i przeciw, dlatego jako podsumowanie artykułu przygotowałem krótki spis zalet i wad pożyczek na firmę.

Zalety i wady pożyczki na firmę

Zalety:

 jest szybkim zastrzykiem gotówki

 nie ma jasno określonego celu

 może być pieniężna lub rzeczowa

 uregulowana jest w prawie cywilnym

Wady:

może być zawarta w formie ustnej, co w przyszłości może stanowić problem, np. przy zwrocie pożyczki

możesz stracić kontrolę nad wykorzystywaniem pożyczki

W ramach uzupełnienia poniżej przedstawiam najpopularniejsze wśród moich klientów formy finansowania.

Finansowanie udziałowe od inwestorów

Finansowanie obce

Obligacje korporacyjne

Leasing

Pozyskanie finansowania to jeden z elementów zarządzania finansami firmy. Warto kierować się racjonalnymi przesłankami dobierając finansowanie dla swojej firmy.

Autor

Maksymalizuję potencjał firm poprzez skuteczne zarządzanie finansami. Jestem trzecim pokoleniem przedsiębiorców w swojej rodzinie.
controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Krzysztof Janik

FIRMA
Enterprise Code Sp. z o.o.
Kraków | ul. Bobrzyńskiego 29/17
Biuro | Warszawa

Zespół

Kariera

Regulamin

Polityka prywatności

Mapa strony

KONTAKT
Krzysztof_Janik_CFO

Krzysztof Janik

Partner Zarządzający

krzysztof.janik@enterprisestartup.pl

Opinie

Jaki dodatkowy temat chcesz, aby został opisany w artykule?

Pozostaw komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *