controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

Inwestycje należy rozpatrywać z punktu widzenia:

Nakładu istotna jest w tym dywersyfikacją zainwestowanego kapitału w różne aktywa.
Korzyści oczekiwana stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału.
Czasu okres inwestycji. W przypadku czasu należy zwrócić uwagę na różne okresy upłynnienia aktywów. Dla przykładu okres upłynnienia w środki pieniężne inwestycji w nieruchomości jest zdecydowanie dłuższy niż w przypadku inwestycji kapitałowych w akcje.
Ryzyka im większe ryzyko inwestycji, tym większa oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.

Więcej wartościowej treści