Cel? Otrzymanie 1mPLN finansowania w 1 miesiąc

anioły biznesu, pozyskiwanie finansowania, anioł biznesu, aniołowie biznesu, teaser inwestycyjny, finansowanie start up, finansowanie startupów, pozyskanie inwestora, aniol biznesu, venture capital warszawa, startup finansowanie, pozyskiwanie finansowania dla firm, pozyskiwanie inwestorów, pozyskanie finansowania

Mamy wypracowaną metodologię pozyskania finansowania. Chętnie podzielimy się z Tobą jej głównymi etapami. Trzy twierdzące odpowiedzi na poniższe pytania otwierają nam drogę do współpracy.

✔ Czy Twój zespół składa się z co najmniej 2 osób o komplementarnych kompetencjach?

✔ Czy posiadasz rozwiązanie na identyfikowaną na rynku potrzebę?

✔ Czy posiadasz bezpieczeństwo finansowe umożliwiające utrzymanie siebie oraz biznesu przez najbliższe 3 miesiące?

Wiedząc jakie są cele każdej ze stron zdecydowanie łatwiej zrozumieć przesłanki, którymi się kierują przed podpisaniem umowy inwestycyjnej. Cele przedsiębiorcy są zrealizowane w krótkim okresie poprzez pozyskanie kapitału na rozwój biznesu, z kolei inwestor swoje cele uzyskuje w długim okresie. Ten fakt powoduje, że ryzyko nieuzyskania oczekiwanych efektów znajduje się po stronie Inwestora. Z tego względu tak skrupulatnie przeprowadzana jest ocena opłacalności inwestycji przed zainwestowaniem kapitału. Poniżej przedstawiłem kroki jakie najczęściej występują w procesie decyzyjnym poprzedzającym udzielenie finansowania oraz cechy charakterystycznej wybranych Inwestorów.

Cel przedsiębiorcy: pozyskanie finansowania

Cel inwestora: uzyskanie dodatniej stopy zwrotu z inwestycji

Przeprowadzimy Cię krok po kroku przez etapy pozyskania finansowania. Wiemy jak kluczowe jest pełne skoncentrowanie się na działaności operacyjnej biznesu. Nasza rola będzie ukierunkowana z jednej strony na sprawnym pozyskaniu finansowania, a z drugiej strony na jak najmniejszym zaangażowaniu Twojego czasu w tym procesie.

Formy finansowania dla startupu

Anioły biznesu | Inwestorzy indywidualni

Fundusze Seed Capital / Venture Capital

Pożyczki indywidualne

Jak inwestorzy oceniają Twój startup?

Pierwsze wrażenie

Nigdy nie otrzymasz drugiej szansy, aby zrobić pierwsze wrażenie. Ocena dokonywana jest na podstawie przesłanych materiałów. One decydują o dalszych krokach.

Ograniczony czas

Inwestorzy przeznaczają 1-5 min na ocenę, czy Twój startup będą dalej analizować.

Zespół

Inwestorzy poszukują zespołów zdeterminowanych do rozwoju biznesu oraz profesjonalnie przygotowanych do rozmów nad finansowaniem.

Kompletność informacji

Im więcej informacji i danych przygotujesz dla inwestorów, tym mniej czasu zaangażują na rozmowy co przyspieszy podjęcie decyzji inwestycyjnej.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny & listę inwestorów

Etapy wsparcia | Metoda 4E

Wstępnie

Ocena startupu & wybór formy finansowania & plan działań

Dokonujemy oceny 5 obszarów biznesów uwzględniając 47 elementów z określona wagą istotności. Na tym etapie wskazujemy najbardziej odpowiednią formę finansowania startupu oraz określamy plan działań do wykonania, aby sprawnie pozyskać kapitał.

1 |

Warsztaty | Przygotowanie startupu do pozyskania finansowania

Wypracowanie planu działań zwiększających wartość startupu i atrakcyjność inwestycji w oczach Inwestorów. W podsumowaniu przedstawiam rekomendowany plan dziań, ukierunkowany na przyspieszenie pozyskania finansowania.

2 |

Model finansowy

Dostosowuję model finansowy w excelu do modelu biznesowego działalności oraz adaptuję zmienne mające wpływ na prognozowane wyniki finansowe biznesu.

3 |

Prognoza finansowa / wycena startupu

Wykorzystując predyspozycje analityczne, przekładamy planowane działania i strategię rozwoju na dane liczbowe.

4 |

Pozyskanie finansowania

Ostatni etap, podczas którego zajmujemy się operacyjnym pozyskaniem finansowania.
Kontakt z inwestorami – w pierwszy oraz trzeci piątek miesiąca organizuje wideokonferencje z wybranymi inwestorami. Kluczowe informacje:
15 min – przedsiębiorca omawia prezentację inwestorską swojej firmy
30 min – sesja pytań & odpowiedzi  z inwestorami
2 dni – maksymalny czas na informację zwrotną od inwestorów
1 miesiąc – optymalny czas finalizacji transakcji i przelania środków na kont od dnia prezentacji biznesu

Wartość dodana Enterprise Startup

Efekty

Każdy w biznesie lubi konkrety, dlatego chętnie się nimi dzielimy.

+50

klientów usługi pozyskania finansowania od 2017 roku

+80

mln PLN pozyskanego finansowania

Metodologia

Posiadamy wypracowaną metodologię przyspieszającą pozyskanie finansowania (wiedza + narzędzia + kontakty). Liczymy ile dni upływa od naszego pierwszego kontaktu do pozyskania finansowania.

Partnerska współpraca

Naszym celem jest nie tylko pozyskanie finansowania, ale przede wszystkim długotrwały rozwój Twojego biznesu. W ramach funkcji Dyrektora finansowego na godziny pomagamy efektywnie zarządzać finansami, zabezpieczyć płynność finansową biznesu oraz dostarczać dane w formie Dashboardów KPI do podejmowania skutecznych decyzji w biznesie.

Zespół

controlling, controlling finansowy dla sprzedawców, wdrożenie controllingu, konsultant biznesowy, controlling w firmie

+12 lat rozwijania kompetencji w zakresie zarządzania  finansami przedsiębiorstw. Dostępne bio.

+4  lata realizacji usług dla przedsiębiorców. Poznaj historię moich początków w biznesie tutaj.

+65 zrealizowanych narzędzi analitycznych w excelu dla biznesu począwszy od spółek z Grupy Kapitałowej PGE po startupy technologiczne.

 udostępnionych produktów: model finansowy, ocena opłacalności projektów/klientów, model finansowy dla SaaS, model finansowy dla marketplace, raport zarządczy.

 wartości, nad którymi szczególnie koncentruję się we współpracy: indywidualne podejście do każdego zamówienia oraz skuteczność w uzyskiwaniu oczekiwanych efektów biznesowych. 

Krzysztof Janik

Cechy charakterystyczne form finansowania

Anioł biznesu | Inwestor indywidualny – osoba fizyczna, która zdecydowała się na inwestycję swoich prywatnych środków w przedsięwzięcie, które rokuje dużym potencjałem wzrostu. To najczęściej prywatny przedsiębiorca o sporym dorobku zawodowym i znacznym majątku osobistym, pozwalającym na podjecie ryzyka finansowania przedsięwzięcia na etapie startupu. Wolne środki finansowe, jakie wnosi w startup, wspierają go przez okres 3-6 lat, oczekując uzyskania wyższej niż przeciętna stopy zwrotu z zaangażowanego kapitału. Finansowanie działania startupu to niezbędny zastrzyk dla jej potencjału. Taka transakcja odbywa się w zamian za objęcie części udziałów lub akcji startupu, a tym samym partycypację w przyszłych zyskach.

Anioł Biznesu jest szczególnie wartościowym Partnerem do rozwoju biznesu w sytuacji w której posiada doświadczenie, czy też kontakty w branży w której młody przedsiębiorca chce zaistnieć ze swoim pomysłem. Dzięki czemu może również udzielać swojemu podopiecznemu cennych wskazówek, dotyczących kierunków rozwoju, jednak mając świadomość że nie bierze on udziału w bieżącym zarządzaniu spółką. Z perspektywy początkującego przedsiębiorcy układ z Aniołem biznesu oznacza wiele korzyści. Plusem jest również bezpośrednie zaangażowanie w sukces, istotne zwłaszcza, gdy Aniołem staje się osoba z wyrobioną marką lub nazwiskiem. Znani Aniołowie Biznesu to najlepszy rodzaj promocji a każda wiadomość w mediach o tym, że poważny biznesmen lub “gwiazda” wsparła daną inicjatywę, natychmiast generuje zainteresowanie tym projektem, podnosząc jego wiarygodność w oczach klientów, kontrahentów i przyszłych inwestorów.

Fundusz Seed Capital | Venture Capital – fundusz gromadzi środki od inwestorów (zarówno indywidualnych, korporacyjnych jak i instytucjonalnych) i zgodnie z objętą strategią lokują kapitał w różnych przedsięwzięciach. Tak więc każdy z inwestorów wchodzących w skład funduszu posiada swój udział w realizowanym projekcie. W przypadku niepowodzenia w jednym przedsięwzięciu straty rekompensowane są z zysków wypracowywanych przez pozostałe startupy. Jednakże należy zauważyć, że finansowanie udziałowe to nie tylko pozyskanie środków pieniężnych, to także fachowa pomoc i wsparcie od doświadczonych inwestorów posiadających niezbędną wiedzę oraz kontakty biznesowe.

Fundusz Seed Capital finansuje przedsięwzięcia w początkowym etapie rozwoju, tzn. od momentu powstania pomysłu o dużym potencjale wzrostu wartości w czasie. Fundusze SC (zwane inaczej funduszami zalążkowymi) inwestują w jednostki jeszcze przed ich formalnym założeniem i skupiają się na finansowaniu badań oraz dostosowywaniem pomysłu do przejścia w fazę komercjalizacji (fizycznym założeniu firmy i rozpoczęciu działalności gospodarczej)

Fundusze Venture Capital skupiają się na finansowaniu przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju. Inwestycje tego typu charakteryzują się średnio- i długoterminowym horyzontem czasu w podmioty niepubliczne o dużym, ponadprzeciętnym potencjale wzrostu. Środki pozyskane w ten sposób są przeznaczone między innymi na finansowanie: nowych produktów, technologii, zwiększenie kapitału obrotowego, ekspansji na nowe rynki, wzmocnienie bilansu, zwiększenie mocy produkcyjnych, rozbudowę kanałów dystrybucji, jak również przejęć. Zarówno w przypadku funduszy Seed Capital jak i Venture Capital wysokie ryzyko inwestycyjne wynikające z wczesnego stadium rozwoju podmiotu kompensowane jest wysoką oczekiwaną stopą zwrotu, której będzie oczekiwał potencjalny inwestor.

Inwestor branżowy – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w tej samej lub zbliżonej branży co biznes, w który chce zainwestować. Czynnikami skłaniającymi inwestorów branżowych do zaangażowania kapitału w inny biznes niż własny są między innymi:

1⃣ uzyskanie korzyści skali, poprzez redukcję kosztów i zwiększenie rentowności przedsiębiorstwa,

2⃣ efekt synergii, którego efektem jest między innymi poszerzenie skali działalności oraz wzmocnienie pozycji rynkowej obu partnerów,

3⃣ optymalizacja podatkowa.

Warto dodać, że inwestorzy branżowi oprócz kapitału oraz korzyści skali i efektów synergii oferują również wiedzę i praktyczne doświadczenie w funkcjonowaniu i specyfice danego sektora gospodarczego, dzięki czemu inwestor jest w stanie z innej perspektywy ocenić biznes i wykryć niewidoczny na pierwszy rzut oka potencjał.

Na jakim etapie warto rozpocząć poszukiwanie finansowania?

Podjęcie decyzji o poszukiwaniu inwestora/finansowania warto poprzedzić oceną atutów i szans startupu na pozyskanie finansowania. Do takiej oceny najbardziej wartościowa będzie świadomość atutów startupu poszukującego finansowania w oczach Inwestora. Prowadzona przez nas ocena biznesu składająca się z 47 punktów. Poniżej prezentujemy wybrane jej punkty:

Więcej niż jedna osoba zaangażowana w startup w roli współzałożyciela. Założyciele powinni mieć uzupełniające się kompetencje.

Lider w zespole

Założyciele, który sami już zainwestowali w startup.

Zweryfikowany pomysł (produkt zaspokaja potrzebę, klienci chcą zapłacić za produkt, liczby potencjalnych klientów na konkretnym rynku).

Posiada produkt przynajmniej w wersji MVP (Minimum Viable Product).

Określony model biznesowy

Świadomość zapotrzebowania na finansowanie.

Przedstawienie korzyści finansowych jakie może uzyskać Inwestor poprzez inwestycję w startup.

Mocną przewagą ponad innymi startupach będzie również świadomość kosztu pozyskania klienta, dochodu generowanego na jednym kliencie, okresu po jakim nastąpi zwrot z inwestycji.

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny & listę inwestorów

Przebieg oceny biznesu przez inwestorów

Inwestorzy branżowi jak również wyspecjalizowane fundusze dokonują kompleksowej i wielopłaszczyznowej oceny biznesu / startupu, na podstawie której podejmują decyzję o zaangażowaniu kapitału w biznes / startup. Poniżej przedstawiłem etapy poprzedzające podpisanie umowy inwestycyjnej i pozyskanie finansowania.

Anioł biznesu, finansowanie, pozyskanie finansowania, akceleracja, startup, rozwój startupu.

A. Wstępna analiza startupu

Podczas wstępnej analizy wstępnej inwestorzy szczególną uwagę poświęcają na weryfikacji branży/sektora, a także dokonują oceny produktów bądź usługi oferowanych przez biznes. Na tym etapie kluczowe jest również wskazanie zapotrzebowania na dodatkowy kapitał. W przypadku ubiegania się o finansowanie ze strony funkcjonującego biznesu, dodatkowo weryfikowane są podstawowe informacje o skali działalności oraz sytuacji finansowej. Standardem w branży jest przekazanie inwestorowi w pierwszej kolejności materiału informacyjnego w formie teasera inwestycyjnego, zawierający kluczowe informacje o startupie. Im więcej danych i wizualizacji zawiera taki dokument tym lepiej jest oceniany i informacja zwrotna uzyskiwana jest zdecydowanie szybciej niż w przypadku biznesu opisanego w głównej mierze słowami.

B. Szczegółowa analiza modelu finansowego i biznes planu

W przypadku pozytywnego odbioru przedstawionych informacji i ich weryfikacji inwestorzy zgłaszają chęć uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat biznesu takich jak:

Na tym etapie warto przygotować jak najwięcej informacji, co będzie świadczyło o wszechstronnej wiedzy na temat biznesu oraz będzie odzwierciedleniem profesjonalnego podejścia do pozyskania kapitał. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w biznes planie inne informacje należy przekazać w przypadku biznesu, a inne w przypadku startupu.

Business model canvas

Dokument informacyjny dla startupu może zostać przygotowany na bazie business model canvas, a tym samym przedstawieniu modelu biznesowego, na którym biznes ma zarabiać. Czym jest model biznesowy oraz jaki wybrać dla swojego startupu? Zapraszam po odpowiedzi do publikacji Model biznesowy.

Biznes plan

Układ biznes planu powinien zawierać co najmniej:
 • charakterystyki otoczenia firmy w tym opisu branży/sektora oraz perspektyw ich rozwoju
 • przedstawienie głównych informacji na tematy prowadzonej działalności, w tym min. sprzedawanych produktów / usług, posiadanych aktywów, lokalizacji działalności
 • analizy sytuacji finansowej biznesu
 • zapotrzebowania na kapitał z uwzględnieniem celów ich wydatkowania
 • model biznesowy przedstawiający przesłanki stojące za sposobem, w jaki organizacja tworzy wartość oraz zapewnia i czerpie zyski z tej wytworzonej wartości
Elementem podsumowującym biznes plan i najważniejszym dla inwestora jest projekcja finansowana wykonana na bazie modelu finansowego.

Startup

Układ biznes planu dla startupu może zostać przygotowany na bazie business model canvas, a tym samym przedstawieniu modelu biznesowego, na którym biznes ma zarabiać. Czym jest model biznesowy oraz jaki wybrać dla swojego startupu? Zapraszam po odpowiedzi do publikacji Model biznesowy.

Omawiając przekazywane informacje warto wspomnieć o umowie o zachowanie poufności NDA. Bardzo często spotykam się z sytuacja w której osoba poszukująca finansowania oczekuje podpisania NDA przed przekazaniem informacji o pomyśle. Warto mieć wówczas świadomość, ze biznes który można odtworzyć po uzyskaniu podstawowych informacji na jego temat, nie jest interesujący dla inwestorów.

Wypracowane rozwiązania, które warto chronić umową NDA obejmują między innymi: szczegółowy opis wdrożenia w życie stworzonej technologii, zweryfikowany sposób na pozyskanie klientów, techniczne aspekty rozwijanego pomysłu. Warto dogłębnie przemyśleć co jest unikatową wartością startupu, która uniemożliwia jego szybkie skopiowanie, a następnie podjęcie działań chroniących ujawnienie tej wartości. Z kolei pozostałe informacje o pomyśle / startupie śmiało możesz przesyłać inwestorom.

Umowa o zachowanie poufności

Omawiając przekazywane informacje warto wspomnieć o umowie o zachowanie poufności NDA. Bardzo często spotykam się z sytuacja w której osoba poszukująca finansowania oczekuje podpisania NDA przed przekazaniem informacji o pomyśle. Warto mieć wówczas świadomość, ze biznes który można odtworzyć po uzyskaniu podstawowych informacji na jego temat, nie jest interesujący dla inwestorów.

Wypracowane rozwiązania, które warto chronić umową NDA obejmują między innymi: szczegółowy opis wdrożenia w życie stworzonej technologii, zweryfikowany sposób na pozyskanie klientów, techniczne aspekty rozwijanego pomysłu. Warto dogłębnie przemyśleć co jest unikatową wartością startupu, która uniemożliwia jego szybkie skopiowanie, a następnie podjęcie działań chroniących ujawnienie tej wartości. Z kolei pozostałe informacje o pomyśle / startupie śmiało możesz przesyłać inwestorom.

C. Wycena startupu

Wycena startupu ma na celu określenie liczby udziałów / akcji jakie obejmie inwestora za określony wkład pieniężny. Przykład:
 • Inwestor planuje zainwestować 1 000 000 PLN
 • Wycena biznesu wynosi 20 000 000 PLN
 • Udział inwestora – w efekcie inwestor za swój wkład pieniężny obejmuje (1 000 000 / 20 000 000)= 5% udziałów w startupie.

Określenie wartości udziałów, bądź akcji zaoferowanych potencjalnemu inwestorowi przeprowadza się w oparciu o wykorzystanie dochodowych i mnożnikowych metod wyceny startupu. Metodą najczęściej wykorzystywaną do przeprowadzenia wyceny startupu jest metoda DCF (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych netto). Do wykonania wyceny biznesu metodą DCF niezbędny jest model finansowy w excelu z prognozą finansową rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych oraz bilansu w okresie najbliższych 5 lat, gdzie najbliższe 2 lata przygotowywane są z miesięczną szczegółowością. Przygotowanie wyceny startupu może również wymagać przeprowadzenia analizy rynku, analizy finansowej oraz analizy wrażliwości.

Z kolei metody mnożnikowe dokonują wyceny startupu, w oparciu o wskaźniki ekonomiczne/operacyjne podmiotów z tej samej branży, które są notowane na giełdzie lub podane do wiadomości opinii publicznej podczas zamknięcia rundy inwestycyjnej, a co za tym idzie zostały wycenione przez rynek. Wskaźnikami najczęściej wykorzystywanymi do wyceny biznesu są:

 • C/Z – stosunek ceny jednej akcji do zysku netto na jedną akcję,
 • C/WK – stosunek ceny jednej akcji do wartości księgowej na jedną akcję,
 • C/P – relacja ceny jednej akcji do przychodów netto na jedną akcję.

Metody mnożnikowe są wykorzystywane do wyceny startupu o historii działalności operacyjnej przekraczającej 24 miesiące i stanowią uzupełnienie metody DCF.

D. Określenie poszczególnych etapów finansowania

Na tym poziomie ustala się działania zmierzające do pomyślnego wdrożenia w życie planów dla których ma zostać pozyskane finansowanie. Służyć temu może określenie kamieni milowych jakie mają zostać osiągnięte przez startup w okresie inwestycji i rozdzieleniu finansowania na transze. Przez kamień milowy należy rozumieć zakończenie określonego zestawu zadań. Określenie kamieni milowych ma istotne znaczenie nie tylko w okresie planowania, ale również wdrożenia w życie planów. Po zrealizowaniu każdego z kamieni milowych następuje ocena realizacji założeń i wykonanych działań, która to weryfikacja jest dokonywana przez inwestora. Wyznaczenie kamieni milowych, efektów oczekiwanych do uzyskania po każdym z nich jest formą ograniczenia ryzyka inwestycyjnego. W przypadku rozdzielenie finansowania na transze, po każdym z kamieni milowych dokowana jest ocena uzyskanych efektów i podejmowana jest decyzja dotycząca wpłaty kolejnej transzy wsparcia kapitałowego.

E. Złożenie oferty / negocjacje / podpisanie umowy inwestycyjnej

Ostatnim etapem poprzedzającym uzyskanie finansowania od inwestora jest uzgodnienie warunków umowy inwestycyjnej przez obie strony. W umowie inwestycyjnej określane są m.in.: rola inwestora, praw i obowiązki każdej ze stron umowy, zadania konieczne do wykonania w ramach inwestycji, osoby odpowiedzialne za wdrożenie planów w życie, cena za jaką inwestor nabywa akcje / udziały w spółce, osoby zasiadające w radzie nadzorczej spółki, zasad ewentualnego systemu opcji menedżerskich. W umowie zawarte są również warunki i możliwe drogi wyjścia z inwestycji.

Fundusz jest reprezentowany w spółce zazwyczaj przez swego przedstawiciela w radzie nadzorczej, który analizuje osiągane wyniki i monitoruje realizację wyznaczonych celów. Ponadto fundusz aktywnie wspiera biznes / startup przy podejmowaniu strategicznych decyzji oraz zapewnia wsparcie swoich ekspertów z zakresu finansów, doradztwa prawnego, doradztwa podatkowego, marketingu czy spraw organizacyjnych. W tym miejscu warto zaznaczyć, że finansowanie typu equity to nie tylko kapitał, ale także szeroki wachlarz usług wsparcia oraz pomoc przy pokonywaniu napotykanych trudności. Warto zaznaczyć, że sama obecność funduszu w akcjonariacie, bądź udziale właścicielskim spółki powoduje wzrost jej wiarygodności oraz renomy.

Okres inwestycji funduszu w dany podmiot zwykle waha się w przedziale od 3 do 7 lat, lecz znane są przypadki dłuższego bądź krótszego okresu inwestycji. Wartym podkreślenia jest fakt, że zawsze nadchodzi czas, w którym fundusz podejmuje decyzję o wyjściu z inwestycji. Do najpopularniejszych form wyjścia funduszu z inwestycji należy zaliczyć:

 • IPO (pierwsza emisja akcji na publicznym rynku kapitałowym),
 • Pozyskanie inwestora branżowego,
 • Pozyskanie innego inwestora finansowego,
 • Wykup przez innych udziałowców,
 • Wykup udziałów przez zarząd spółki.

Przesłankami skłaniającymi fundusz do wyjścia z inwestycji jest chęć realizacji premii z zaangażowanego kapitału, celem ich dalszej reinwestycji w inne przedsięwzięcia inwestycyjne.

Podejmując współpracę z inwestorem finansowym lub branżowym, przedsiębiorca oprócz środków finansowych otrzymuje pełen „pakiet zabezpieczeń” w postaci doświadczonych specjalistów oraz szerokie zaplecze kontaktów biznesowych. Wszystko to sprawia, że przedsiębiorca zyskuje istotną przewagę konkurencyjną, która umożliwia dynamiczny rozwój i zwiększa szanse odniesienia sukcesu.

Inwestorzy mają największą skłonność do zainwestowania w startup, który spełnia dwie cechy: przedsiębiorca ubiegający się o finansowanie już rozwinął przynajmniej jeden biznes z sukcesem oraz startup posiada zasoby do sprawnego przekazywania informacji w formie raportu zarządczego KPI będącego elementem nowoczesnego controllingu.

3 błędy startupów podczas rozmów z Funduszami VC | SC

Marcin Szeląg | Innovation Nest

1) niewystarczające przygotowanie

2) zbyt małe ambicje

3) słaby pitch

Tomasz Swieboda | Inovo

1) brak bardzo jasnego planu, co chce się zrobić / jaką firmę zbudować

2) wiara, że VC rozwiąże problemy startupu

3) brak zrozumienia języka i komunikacji inwestorów

Bartek Gola | SpeedUp Group

1) kombinacja pomiędzy nadmierną pychą a nadmierną skromnością, Widzisz, to pozorny paradoks. U nas mamy albo nadmiernie skromnych marzycieli albo przemądrzałych, pyszałkowatych cwaniaków. Brakuje nam zdrowo pewnych siebie przedsiębiorców.

2) koncentracja na Polsce. Niby banał, ale jednak ludzie ciągle myślą,ze można zacząć i skończyć w Polsce (nie, nie można w 90% przypadków)

3) brak zrozumienia, że dla funduszu venture, przy naszym profilu ryzyka (czytaj :dużo nie wychodzi) oferowanie nam zwrotu – wypadku sukcesu – na poziomie „2-3 razy kapitał” to nieporozumienie. My zarabiamy tylko na projektach, które dają potencjał „razy 10”. Proszę pomyślcie o tym, kiedy dyskutujemy o wycenie w momencie inwestycji.

Marcin Kurek | Protos VC

1) zły wybór VC. Nie każdy VC pasuje do każdego startupu. Robienie deale z VC tylko dlatego że daje dobre warunki i jest znany na rynku nie wystarczy. To będzie partner na lata. Więc fajnie jest wiedzieć czy VC, z którym gadamy ma specjalizacje zgodną z naszym biznesem. Który partner w funduszu będzie nam pomagał i jaki ma profil.

2) niedogadanie się z VC co do wspólnych intencji. VC mają ograniczony lifetime. Jeżeli robimy deala z VC którego liefetime kończy się za 3 lata i juz za 2 będzie chciał sprzedać swoje udziały to mamy problem.

3) Brak ustalenia zasad follow on. Warto wiedzieć od początku czy VC z którym gadamy będzie wchodził w kolejnej rundzie i czy ma jakieś wymagania aby to zrobić. Brak followon od VC który jest u nas może utrudnić kolejną rundę.

Źródło: https://blog.kurasinski.com/2017/09/venture-capital-w-polsce-problemy-i-wyzwania/

Pobierz model finansowy & teaser inwestycyjny & listę inwestorów

Ciekawy kolejnej dawki wiedzy?

Więcej wartościowej treści